กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร”

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “งานวิจัย นวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 7) ปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพรช  เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง