ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดสอบนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รายงานผลการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์และแผนการดำเนินงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯและคณะกรรมการรับทราบ ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ พร้อมกับให้คำแนะนำในการทำโครงงานแก่นักเรียนเป็นอย่างดี

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง