ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1/2565

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนปฏิบัติการในกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการที่มุ่งเน้นให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปูพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แน่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำการทดลองและให้นักเรียนสามารถต่อยอดความคิด ในการประยุกต์ใช้ความรู้เหล่านั้นสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง