กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

และในเวลา 15.00-16.30 น. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

บทความที่เกี่ยวข้อง