กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง