การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การสอบคัดเลือก นักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2”

บทความทั้งหมด