การสมัครและสอบเข้าโครงการ


1. รูปภาพที่อัพโหลดเข้าไปในระบบของการสมัครสอบเบลอ ทำอย่างไร

ตอบ ควรแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ของเราได้รับอนุญาตจากทางส่วนกลางเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบก่อนครับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วหากต้องมีการแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่ของโครงการจะติดต่อกลับไป

2. วิชาคณิตศาสตร์ที่นำเกรดมาคิดเฉลี่ย ใช้คณิตศาสตร์หลักอย่างเดียวหรือนำคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมาเฉลี่ยด้วย
ตอบ ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบที่ได้ระบุไว้ในประกาศ ฯ นักเรียนจะต้องมีเกรดของวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหลักและเพิ่มเติมที่นักเรียนได้เรียนไปมาเฉลี่ยรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 3.00 ครับ

3. ใช้เอกสารระบุเกรดสี่เทอมได้หรือไม่ และใช้เอกสารตัวจริงหรือฉบับถ่ายเอกสาร ?
ตอบ ใช้เกรดสี่เทอมได้และใช้เอกสารฉบับถ่ายเอกสารได้

4. เอกสาร ปพ.1 ใช้เอกสารฉบับสำเนาได้หรือไม่
ตอบ สามารถใช้ฉบับสำเนาได้

บทความที่เกี่ยวข้อง