กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนกับโครงการ วมว.มธ.-สกร.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนกับโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขึ้นกล่าวชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการฯ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการดูแลนักเรียนในหอพัก เป็นต้น และครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4-6 เพื่อแจ้งผลคะแนนกลางภาคของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการพัฒนานักเรียนต่อไป ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ    

อ่านเพิ่มเติม