บุคลากร

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ดำเนินงานและควบคุมภายใต้การดูแลของอาจารย์-เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์
ผู้อำนวยการ โครงการ วมว.มธ.-สกร.
อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนาผู้เรียน
อาจารย์ ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวอัมพร มะลิซ้อน
ครูผู้ช่วยสาขาชีววิทยา

นายนิเวช ดีประดิษฐ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายบุญรอด แสงล้ำ
นักจิตวิทยาทั่วไป

   

นางสาววนิศรา วงศ์เขียว
นักวิชาการศึกษา

   

 

บทความที่เกี่ยวข้อง