รุ่นที่ 2 (2559)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รหัสนักเรียน : 5909000019
ชื่อ : นายณัฐพล  อนุนิวัฒน์
ชื่อเล่น : นิว
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา
วิ​ศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000027
ชื่อ : นายธนพ  อัมพะวัต
ชื่อเล่น : ข้าวปั้น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000035
ชื่อ : นายเจตนิพัทธ์  เต่าทอง
ชื่อเล่น : เบนซ์
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รหัสนักเรียน : 5909000043
ชื่อ : นายชญานนท์  ชินหอม
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 5909000050
ชื่อ : นายชัยชนะ  พันตัน
ชื่อเล่น : ปลื้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 5909000068
ชื่อ : นางสาวฐิติวัฒน์  หลานเดช
ชื่อเล่น : แซนด์
ศึกษาต่อ : ทุนกระทรวงวิทย์ ป.ตรี-โท-เอก ในสาขา Medical chemistry/synthesis
รหัสนักเรียน : 5909000076
ชื่อ : นายธนวินท์  ดวงจันทร์
ชื่อเล่น : วิน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รหัสนักเรียน : 5909000084
ชื่อ : นายรุ่งวิกรัย  เลิศสุวรรณ์
ชื่อเล่น : ตูน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000092
ชื่อ : นายอัฑฒวิชญ์  ท้วมรุ่งโรจน์
ชื่อเล่น : โม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รหัสนักเรียน : 5909000100
ชื่อ : นายอิสระ  ชลศึก
ชื่อเล่น : แทน
ศึกษาต่อ : ทุนกระทรวงวิทย์ ป.ตรี-โท-เอก ในสาขา Robotics / Assistive Devices
รหัสนักเรียน : 5909000118
ชื่อ : น.ส.ณัฐณิชา  จุลาภัย
ชื่อเล่น : ปิ่นฟ้า
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000126
ชื่อ : น.ส.ธัญญชนก ราชวงศ์ศึก
ชื่อเล่น : ผิงผิง
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000134
ชื่อ : น.ส.พิมพิศา  แสงสิรคุปต์
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
รหัสนักเรียน : 5909000142
ชื่อ : น.ส.ภัทรานิษฐ์  มงคล
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รหัสนักเรียน : 5909000159
ชื่อ : น.ส.วีรยา มั่นประเสริฐ
ชื่อเล่น : หลิน
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 5909000167
ชื่อ : น.ส.ศศิโสม  ฤทธิบูรณ์
ชื่อเล่น : พิ้งกี้
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
รหัสนักเรียน : 5909000175
ชื่อ : น.ส.กัญญาวีร์  สารคำ
ชื่อเล่น : ใบเตย
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รหัสนักเรียน : 5909000183
ชื่อ : น.ส.ขวัญจิรา ปัทวันวิเวก
ชื่อเล่น : จ๋า
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
รหัสนักเรียน : 5909000191
ชื่อ : น.ส.เขมอักษร นิ่มเย็น
ชื่อเล่น : เขม
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 5909000209
ชื่อ : น.ส.จรรยพร  เรืองโรจน์
ชื่อเล่น : บัว
ศึกษาต่อ : คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 5909000217
ชื่อ : น.ส.จิตจารี  นิลเลี่ยม
ชื่อเล่น : ยูยีน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000225
ชื่อ : น.ส.นภิสา  ภทรธนวดี
ชื่อเล่น : มิวสิค
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รหัสนักเรียน : 5909000233
ชื่อ : น.ส.เบญญาภา อินสว่าง
ชื่อเล่น : แตงกวา
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขา
คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 5909000241
ชื่อ : น.ส.พราวรวี บุตรงาม
ชื่อเล่น : แอลฟา
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รหัสนักเรียน : 5909000258
ชื่อ : น.ส.พิชามญชุ์  อยู่รอด
ชื่อเล่น : เนียร์
ศึกษาต่อ : คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000266
ชื่อ : น.ส.วรพร  เพ็งสุข
ชื่อเล่น : ไนน์
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000274
ชื่อ : น.ส.วฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์
ชื่อเล่น : บี
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 5909000282
ชื่อ : น.ส.ศศิกานต์ อเนกสิทธิสิน
ชื่อเล่น : เจ็ม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 5909000290
ชื่อ : น.ส.สุกฤตยา เรืองฤทธิ์
ชื่อเล่น : ฉัตร
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 5909000308
ชื่อ : น.ส.สุพิชญา สายะเสมาวงศ์
ชื่อเล่น : มุกมิก
ศึกษาต่อ : ทุนกระทรวงวิทย์ ป.ตรี-โท-เอก ในสาขา Water Resource Management for Climate Change Resilience

บทความที่เกี่ยวข้อง