รุ่นที่ 2 (2559)

นักเรียนรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนโครงการวมว. ม ธ . – ส.ก.ร. รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

รหัสนักเรียน : 5909000019

ชื่อ : นายณัฐพล  อนุนิวัฒน์

ชื่อเล่น : นิว

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000027

ชื่อ : นายธนพ  อัมพะวัต

ชื่อเล่น : ข้าวปั้น

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000035

ชื่อ : นายเจตนิพัทธ์  เต่าทอง

ชื่อเล่น : เบนซ์

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000043

ชื่อ : นายชญานนท์  ชินหอม

ชื่อเล่น : นนท์

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5909000050

ชื่อ : นายชัยชนะ  พันตัน

ชื่อเล่น : ปลื้ม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000068

ชื่อ : นางสาวฐิติวัฒน์  หลานเดช

ชื่อเล่น : แซนด์

ศึกษาต่อ : G12 Wyoming Sem, PA คณะเภสัช มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสนักเรียน : 5909000076

ชื่อ : นายธนวินท์  ดวงจันทร์

ชื่อเล่น : วิน

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000084

ชื่อ : นายรุ่งวิกรัย  เลิศสุวรรณ์

ชื่อเล่น : ตูน

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000092

ชื่อ : นายอัฑฒวิชญ์  ท้วมรุ่งโรจน์

ชื่อเล่น : โม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000100

ชื่อ : นายอิสระ  ชลศึก

ชื่อเล่น : แทน

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์  G12,Lawrence, MA, USA

รหัสนักเรียน : 5909000118

ชื่อ : นางสาวณัฐณิชา  จุลาภัย

ชื่อเล่น : ปิ่นฟ้า

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000126

ชื่อ : นางสาวธัญญชนก ราชวงศ์ศึก

ชื่อเล่น : ผิงผิง

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รหัสนักเรียน : 5909000134

ชื่อ : นางสาวพิมพิศา  แสงสิรคุปต์

ชื่อเล่น : พิม

ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสนักเรียน : 5909000142

ชื่อ : นางสาวภัทรานิษฐ์  มงคล

ชื่อเล่น : พลอย

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5909000159

ชื่อ : นางสาววีรยา มั่นประเสริฐ

ชื่อเล่น : หลิน

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5909000167

ชื่อ : นางสาวศศิโสม  ฤทธิบูรณ์

ชื่อเล่น : พิ้งกี้

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5909000175

ชื่อ : นางสาวกัญญาวีร์  สารคำ

ชื่อเล่น : ใบเตย

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รหัสนักเรียน : 5909000183

ชื่อ : นางสาวขวัญจิรา ปัทวันวิเวก

ชื่อเล่น : จ๋า

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000191

ชื่อ : นางสาวเขมอักษร นิ่มเย็น

ชื่อเล่น : เขม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000209

ชื่อ : นางสาวจรรยพร  เรืองโรจน์

ชื่อเล่น : บัว

ศึกษาต่อ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5909000217

ชื่อ : นางสาวจิตจารี  นิลเลี่ยม

ชื่อเล่น : ยูยีน

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000225

ชื่อ : นางสาวนภิสา  ภทรธนวดี

ชื่อเล่น : มิวสิค

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000233

ชื่อ : นางสาวเบญญาภา อินสว่าง

ชื่อเล่น : แตงกวา

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000241

ชื่อ : นางสาวพราวรวี บุตรงาม

ชื่อเล่น : แอลฟา

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000258

ชื่อ : นางสาวพิชามญชุ์  อยู่รอด

ชื่อเล่น : เนียร์

ศึกษาต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000266

ชื่อ : นางสาววรพร  เพ็งสุข

ชื่อเล่น : ไนน์

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000274

ชื่อ : น.ส. วฤษสพร วงษ์รัตนพิพัฒน์

ชื่อเล่น : บี

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5909000282

ชื่อ : นางสาวศศิกานต์ อเนกสิทธิสิน

ชื่อเล่น : เจ็ม

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000290

ชื่อ : นางสาวสุกฤตยา เรืองฤทธิ์

ชื่อเล่น : ฉัตร

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5909000308

ชื่อ : นางสาวสุพิชญา สายะเสมาวงศ์

ชื่อเล่น : มุกมิก

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม G12, The Ethel walker, CT, USA

บทความที่เกี่ยวข้อง