คำถามที่พบบ่อย

Load More

คำถามสงสัยอื่น ๆ

หากยังมีข้อสงสัยอื่นใดนอกเหนือจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับต้นสังกัดของโครงการ วมว.

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02333-3863-5 โทรสาร 02333-3885
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (โครงการ วมว.) คลิก