รุ่นที่ 8 (2565)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565

 

รหัสนักเรียน : 6509000011
ชื่อ : นางสาวภัคจิรา โอษฐ์แก้ว
ชื่อเล่น : แก้ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000029
ชื่อ : นางสาวณัชชา สมวัธน์
ชื่อเล่น : เอม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000037
ชื่อ : นางสาวณัฎฐ์นรีย์ สำราญจิตร
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000045
ชื่อ : นางสาวศรธกรฉัตร ปิยะคุณ
ชื่อเล่น : กัญจน์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000052
ชื่อ : นายพรรษวุฒิ นพกูลวงศ์
ชื่อเล่น : ฟิวส์ 
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000060
ชื่อ : นายกฤติธี ธีระนิติกุล
ชื่อเล่น : ข้าวกล้อง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000078
ชื่อ : นายพัทธดนย์ งามเนรมิตดี
ชื่อเล่น : พัตเตอร์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000086
ชื่อ : นายปภังกร ฤกษ์สันทัด
ชื่อเล่น : อุ้ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000094
ชื่อ : นางสาวศศิเลขา เงินยางแดง
ชื่อเล่น : จีฟุน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000102
ชื่อ : นายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์
ชื่อเล่น : แต๊งค์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000110
ชื่อ : นางสาวญาดา จุฑาพันธ์สวัสดิ์
ชื่อเล่น : ซิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000128
ชื่อ : นายพลชนก เมธากุลนาถ
ชื่อเล่น : บุ๋น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000136
ชื่อ : นายสิรภพ ประภากุล
ชื่อเล่น : จิ่ว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000144
ชื่อ : นางสาวจารุภา เอกอำนวย
ชื่อเล่น : จิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000151
ชื่อ : นายชโนดม ลิสันเทียะ
ชื่อเล่น : ภีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000169
ชื่อ : นายกันตพงษ์ อินทรพงษ์
ชื่อเล่น : ออมสิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000177
ชื่อ : นางสาวภคพร สุจิระพร
ชื่อเล่น : สมายล์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000185
ชื่อ : นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์
ชื่อเล่น : พีท
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000193
ชื่อ : นางสาวธัญชนก ธานี
ชื่อเล่น : กอหญ้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000201
ชื่อ : น.ส.เพชรมณีมาศ สุขสันติ์เสรี
ชื่อเล่น : อิงค์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000219
ชื่อ : นางสาวภัทรวดี หงษ์ทอง
ชื่อเล่น : มิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000235
ชื่อ : นางสาวธนพร วงศ์ชนะพิบูลย์
ชื่อเล่น : ลิลลี่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000243
ชื่อ : นายนีรธร ผดุงสงฆ์
ชื่อเล่น : ใบตาล
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000268
ชื่อ : นายภูตะวัน เชาว์ดี
ชื่อเล่น : ป้าง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000276
ชื่อ : นางสาวนพวรรณ จิตต์สมุทร
ชื่อเล่น : ปิ่นมุก
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000284
ชื่อ : นายธีรภัทร ปรัชญานิพนธ์
ชื่อเล่น : บุ๊ค
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000292
ชื่อ : นายเกศศักดิ์ ตีระวรานันท์
ชื่อเล่น : เจได
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000300
ชื่อ : นางสาวรดาณัฐ สืบสิน
ชื่อเล่น : ณัฐ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000318
ชื่อ : นางสาวปวริศา เนียมทอง
ชื่อเล่น : ธีมมี่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000326
ชื่อ : นายปธานิน ประจำแท่น
ชื่อเล่น : มาวิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000334
ชื่อ : นางสาวปุณิกา แย้มสังข์
ชื่อเล่น : ขนมผิง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000342
ชื่อ : นางสาวณัฐณิชา ไชยแก้ว
ชื่อเล่น : ออม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000359
ชื่อ : นายณัชพล ช่วยอินทร์
ชื่อเล่น : พีพี
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000367
ชื่อ : นางสาวอภิชญา ขวัญสุด
ชื่อเล่น : ออมสิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000375
ชื่อ : นายกันต์ศักดิ์ ตัณฑศรี
ชื่อเล่น : กันต์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000383
ชื่อ : นายเจมชรันต์ ศรีแก้ว
ชื่อเล่น : ตะวัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000409
ชื่อ : นายภูวนัตถ์ สุรชัยสติกุล
ชื่อเล่น : ภู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000417
ชื่อ : นายกตัญญู บุญชุ่มใจ
ชื่อเล่น : ฟาร์ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000409
ชื่อ : นายภูวนัตถ์ สุรชัยสติกุล
ชื่อเล่น : ภู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000433
ชื่อ : นายสิรวิชญ์ อินทร์กลิ่น
ชื่อเล่น : ยิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000441
ชื่อ : นางสาวศิรประภา สินไชย
ชื่อเล่น : เอมี่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000458
ชื่อ : นายปุณณัตถ์ เชิดชูวุฒิกุล
ชื่อเล่น : อูตดี้
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000466
ชื่อ : นางสาวนัชชา ชูเกียรติโรจน์
ชื่อเล่น : น้ำ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000474
ชื่อ : นางสาวปัณฑารีย์ แก้ววิเชียร
ชื่อเล่น : โอปอ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000482
ชื่อ : นายปริภัทร สายจันทร์
ชื่อเล่น : อิคคิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000490
ชื่อ : นางสาวสรัลรัตน์ อ่อนจิตร
ชื่อเล่น : ข้าวปลาย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000508
ชื่อ : นายวรกฤศ จันทร์อ้าย
ชื่อเล่น : ฟิวส์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000516
ชื่อ : นายวีระภัทร์ ประภาสมณเฑียร
ชื่อเล่น : ก้อง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000524
ชื่อ : นายยศกร เกิดผล
ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000532
ชื่อ : นางสาววรินสินี เพ็ญพิบูลย์
ชื่อเล่น : เกรซ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000540
ชื่อ : นางสาวณหทัย วีรผาติวัฒน์
ชื่อเล่น : โบนัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000557
ชื่อ : นางสาวภัทรลดา แสงสุริยะ
ชื่อเล่น : อิม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000565
ชื่อ : นายชยพล แก้วสกุล
ชื่อเล่น : คิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000573
ชื่อ : นางสาวบุญญิสา เพ็ชรเก่า
ชื่อเล่น : โบนัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000581
ชื่อ : นางสาวจิรัชญา ตรีโรจนถาวร
ชื่อเล่น : ขวัญข้าว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000599
ชื่อ : นายปพนพัชร์ วรรณรวีวัฒน์
ชื่อเล่น : ซัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6509000607
ชื่อ : นายภูวริทธิ์ ขำนิล
ชื่อเล่น : ปุ๊กก้า
ศึกษาต่อ :

บทความที่เกี่ยวข้อง