รุ่นที่ 4 (2561)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ .-สกร. รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

รหัสนักเรียน : 6109000015

ชื่อ : นางสาวจิรัชญา พึ่งญาติ

ชื่อเล่น : เฟ้น

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000023

ชื่อ : นางสาวศศิกานต์  ทีปกรวรกุล

ชื่อเล่น : จูน

ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

รหัสนักเรียน : 6109000031

ชื่อ : นายธีรภัทร อนันต์

ชื่อเล่น : ข้าวปุ้น

ศึกษาต่อ : วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รหัสนักเรียน : 6109000049

ชื่อ : นายวิทวัส  วภักดิ์เพชร

ชื่อเล่น : ดาต้า

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000056

ชื่อ : นายธนกฤต  โอสถศิลป์

ชื่อเล่น : แสตมป์

ศึกษาต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6109000064

ชื่อ : นางสาววชิรญาณ์  เสนกสรรหา

ชื่อเล่น : ข้าวฟ่าง

ศึกษาต่อ :  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000072

ชื่อ : นางสาวศลิษา  ภู่ขวัญทอง

ชื่อเล่น : เจน

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รหัสนักเรียน : 6109000080

ชื่อ : นายชูศักดิ์  เจริญฤทธิ์

ชื่อเล่น : เหม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000098

ชื่อ : นายสิรวิชฐ์  ทรงเจริญ

ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000106

ชื่อ : นางสาวดวงตะวัน อินจันทร์

ชื่อเล่น : ตะวัน

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6109000114

ชื่อ : นายสุธนัย  อาจวิชัย

ชื่อเล่น : คิม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000122

ชื่อ : นางสาวนภัสวรรณ คีรีชัยวัฒน์

ชื่อเล่น : เลย์

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000130

ชื่อ : นางสาวจิดาภา  ภักดีรักษ์

ชื่อเล่น : ปราม

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6109000148

ชื่อ : นางสาวปัณณภัทร  กล่ำถนอม

ชื่อเล่น : ปัณณ์

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รหัสนักเรียน : 6109000155

ชื่อ : นางสาวอโรชา  จาตกานนท์

ชื่อเล่น : ออม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000163

ชื่อ : นางสาวว่าณวริญจ์  ดวงจันทร์

ชื่อเล่น : ว่าน

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000171

ชื่อ : นางสาวขวัญรัตน์  มั่งจิตร

ชื่อเล่น : แปมแปม

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000189

ชื่อ : นายณภัทร  ลักษณะโยธิน

ชื่อเล่น : ต้นกล้า

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000197

ชื่อ : นายวรพล  อัศวสงคราม

ชื่อเล่น : เบส

ศึกษาต่อ : วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รหัสนักเรียน : 6109000205

ชื่อ : นายพันแสง  โฆษะ

ชื่อเล่น : กลิ้ง

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000213

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ดาว  ธีระศิลป์

ชื่อเล่น : พระจันทร์

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000221

ชื่อ : นางสาวกัลยรัตน์ ไชยวงศา

ชื่อเล่น : พลอย

ศึกษาต่อ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000239

ชื่อ : นายนิธิศ  เจริญวิทยวรกุล

ชื่อเล่น : พีเจ

ศึกษาต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000247

ชื่อ : นางสาวญาณิดา  วงศ์ภักดี

ชื่อเล่น : แป้ง

ศึกษาต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6109000254

ชื่อ : นางสาวปัญญภัค  ปุณณรัชช์

ชื่อเล่น : รัก

ศึกษาต่อ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000262

ชื่อ : นายบรรณวิชญ์  ทีปสว่าง

ชื่อเล่น : บรรณ

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000270

ชื่อ : นางสาวชาลิสา  วิศวชิต

ชื่อเล่น : ไอซ์

ศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000288

ชื่อ : นายภูมิ  ไกรสัย

ชื่อเล่น : ภูมิ

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6109000296

ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรา  พันมาลัย

ชื่อเล่น : พราว

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 6109000304

ชื่อ : นางสาววรัน วรุณพันธุลักษณ์

ชื่อเล่น : ณัน

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง