รุ่นที่ 4 (2561)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561

รหัสนักเรียน : 6109000015
ชื่อ : น.ส.จิรัชญา พึ่งญาติ
ชื่อเล่น : เฟ้น
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6109000023
ชื่อ : น.ส.ศศิกานต์  ทีปกรวรกุล
ชื่อเล่น : จูน
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสนักเรียน : 6109000031
ชื่อ : นายธีรภัทร อนันต์
ชื่อเล่น : ข้าวปุ้น
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6109000049
ชื่อ : นายวิทวัส  วภักดิ์เพชร
ชื่อเล่น : ดาต้า
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000056
ชื่อ : นายธนกฤต  โอสถศิลป์
ชื่อเล่น : แสตมป์
ศึกษาต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6109000064
ชื่อ : น.ส.วชิรญาณ์  เสนกสรรหา
ชื่อเล่น : ข้าวฟ่าง
ศึกษาต่อ :  คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000072
ชื่อ : น.ส.ศลิษา  ภู่ขวัญทอง
ชื่อเล่น : เจน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รหัสนักเรียน : 6109000080
ชื่อ : นายชูศักดิ์  เจริญฤทธิ์
ชื่อเล่น : เหม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000098
ชื่อ : นายสิรวิชฐ์  ทรงเจริญ
ชื่อเล่น : ฟลุ๊ค
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000106
ชื่อ : น.ส.ดวงตะวัน อินจันทร์
ชื่อเล่น : ตะวัน
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6109000114
ชื่อ : นายสุธนัย  อาจวิชัย
ชื่อเล่น : คิม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000122
ชื่อ : น.ส.นภัสวรรณ คีรีชัยวัฒน์
ชื่อเล่น : เลย์
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000130
ชื่อ : น.ส.จิดาภา  ภักดีรักษ์
ชื่อเล่น : ปราม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6109000148
ชื่อ : น.ส.ปัณณภัทร  กล่ำถนอม
ชื่อเล่น : ปัณณ์
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รหัสนักเรียน : 6109000155
ชื่อ : น.ส.อโรชา  จาตกานนท์
ชื่อเล่น : ออม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000163
ชื่อ : น.ส.ว่าณวริญจ์  ดวงจันทร์
ชื่อเล่น : ว่าน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000171
ชื่อ : น.ส.ขวัญรัตน์  มั่งจิตร
ชื่อเล่น : แปมแปม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000189
ชื่อ : นายณภัทร  ลักษณะโยธิน
ชื่อเล่น : ต้นกล้า
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000197
ชื่อ : นายวรพล  อัศวสงคราม
ชื่อเล่น : เบส
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6109000205
ชื่อ : นายพันแสง  โฆษะ
ชื่อเล่น : กลิ้ง
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000213
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ดาว  ธีระศิลป์
ชื่อเล่น : พระจันทร์
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000221
ชื่อ : น.ส.กัลยรัตน์ ไชยวงศา
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสนักเรียน : 6109000239
ชื่อ : นายนิธิศ  เจริญวิทยวรกุล
ชื่อเล่น : พีเจ
ศึกษาต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000247
ชื่อ : น.ส.ญาณิดา  วงศ์ภักดี
ชื่อเล่น : แป้ง
ศึกษาต่อ : คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6109000254
ชื่อ : น.ส.ปัญญภัค  ปุณณรัชช์
ชื่อเล่น : รัก
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสนักเรียน : 6109000262
ชื่อ : นายบรรณวิชญ์  ทีปสว่าง
ชื่อเล่น : บรรณ
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000270
ชื่อ : น.ส.ชาลิสา  วิศวชิต
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000288
ชื่อ : นายภูมิ  ไกรสัย
ชื่อเล่น : ภูมิ
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6109000296
ชื่อ : น.ส.พัทธ์ธีรา  พันมาลัย
ชื่อเล่น : พราว
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสนักเรียน : 6109000304
ชื่อ : น.ส.วรณัน วรุณพันธุลักษณ์
ชื่อเล่น : ณัน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง