รุ่นที่ 6 (2563)

 

รหัสนักเรียน : 6309000013

ชื่อ : นางสาวญาณิศา  ศรีพิไลพงศ์

ชื่อเล่น : อิงอิง

ศึกษาต่อ : 

รหัสนักเรียน : 6309000021

ชื่อ : นางสาวญาณิศา  ตั้งทับสุนทร

ชื่อเล่น : ปูน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000039

ชื่อ : นายวัฒนพล ดังก้อง

ชื่อเล่น : เปา

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000047

ชื่อ : นางสาวเพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์

ชื่อเล่น : เนย

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000054

ชื่อ : นายณัฐพล สีหา

ชื่อเล่น : โอม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000062

ชื่อ : นางสาวประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ

ชื่อเล่น : พิม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000070

ชื่อ: นางสาวกุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์

ชื่อเล่น : นีร

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000088

ชื่อ : นายรัชพล ขันทอง

ชื่อเล่น : ว่าน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000096

ชื่อ : นายปฏิพล คุ้มแพทย์

ชื่อเล่น : นัท

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000104

ชื่อ : นายกลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย

ชื่อเล่น : เปรม

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6309000112

ชื่อ : นายกิตติธัช กันตอนันตพร

ชื่อเล่น : ปากิม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000120

ชื่อ : นางสาวณัฐนิชา สาระธนะ

ชื่อเล่น : สตางค์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000138

ชื่อ : นายปณัฐ สุวรรณสิงห์

ชื่อเล่น : ต้นไม้

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000146

ชื่อ : นายสุวิจักขณ์ เรืองอินตา

ชื่อเล่น :  โอ๊ค

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000153

ชื่อ : นายกานต์ หัสแดง

ชื่อเล่น : กานต์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000161

ชื่อ : นายนนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม

ชื่อเล่น : แบงค์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000179

ชื่อ : นายศุภวิชญ์ กาสา

ชื่อเล่น : โมนิค

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6309000187

ชื่อ : นายคุณานนท์ เริงทรง

ชื่อเล่น : ออกัส

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000195

ชื่อ : นางสาวสุวัฒนา ดลขุนทด

ชื่อเล่น : หมูหวาน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000203

ชื่อ : นางสาวธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ

ชื่อเล่น : หงส์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000211

ชื่อ : นายภูริณัฐ พลอาสา 

ชื่อเล่น : นาโน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000229

ชื่อ : นางสาวภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม

ชื่อเล่น : แก้ว

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000237

ชื่อ : นางสาวบุญสิตา ทวีรัตน์

ชื่อเล่น : จิงจิง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000245

ชื่อ : นางสาวภานรินทร์ ศรีคำรุณ

ชื่อเล่น : ปันปัน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000252

ชื่อ : นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ

ชื่อเล่น : อิคคิว

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000260

ชื่อ : นายชยพล มงคล

ชื่อเล่น : แซน

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6309000278

ชื่อ : นายภูริต เวชมนัส

ชื่อเล่น : เพิช

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000286

ชื่อ : นายปภพ บุญยกิจสมบัติ

ชื่อเล่น : ภพ

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000294

ชื่อ : นางสาวณศิรา ชาญณรงค์

ชื่อเล่น : ไอซ์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000302

ชื่อ : นางสาวสิริกมล เห็นประเสริฐแท้

ชื่อเล่น : เอ๋ย

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000310

ชื่อ : นางสาวปาณิศา หลิมพันธ์โชติ

ชื่อเล่น : พั้นซ์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000328

ชื่อ : นายณรบดี โรจนานันท์

ชื่อเล่น : มาร์ท

ศึกษาต่อ :

รหัสนักศึกษา : 6309000336

ชื่อ : นายปาณัสม์ พิมพ์โคตร

ชื่อเล่น : เข้ม

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6309000344

ชื่อ : นายพสิษฐ์ ชิงสกล

ชื่อเล่น : โชกุน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000351

ชื่อ : นางสาวนพัสวรรณ นาคเอี่ยม

ชื่อเล่น : น้ำผึ้ง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000369

ชื่อ : นายอนาวิล สุวรรณภา

ชื่อเล่น : อิง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000377

ชื่อ : นางสาวญาณิศา สิทธินันทน์

ชื่อเล่น : ม่าน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000385

ชื่อ : นายณัฐภัทร อินทรศักดิ์

ชื่อเล่น : ภัทร

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000393

ชื่อ : นายศิวพัฒน์ เงินยางเเดง

ชื่อเล่น : คิม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000401

ชื่อ : นางสาวธัญชนก พินิจจิตรสมุทร

ชื่อเล่น : กุ๊ก

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000419

ชื่อ : นางสาวณัฐภัสสร ฟักเขียว

ชื่อเล่น : เนย

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000427

ชื่อ : นายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์

ชื่อเล่น : นนท์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000435

ชื่อ : นางสาวณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี

ชื่อเล่น : ฝน

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000443

ชื่อ : นายปพนวัฒน์ เชี่ยว​รุ่งโรจน์​

ชื่อเล่น : บิ๊ก

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000450

ชื่อ : นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ

ชื่อเล่น: ปั๊บ

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000468

ชื่อ : นางสาวภคมน พิศจรัสกุล

ชื่อเล่น: หยก

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000476

ชื่อ : นางสาวพิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร

ชื่อเล่น: เชียร์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000484

ชื่อ : นายอธิศ  จิตเพราเพริด

ชื่อเล่น: โชกุน

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6309000492

ชื่อ : นางสาวนิตย์รดี  วิชัยยา

ชื่อเล่น: ดิว

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000500

ชื่อ : นายรษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา

ชื่อเล่น: โอแปง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000518

ชื่อ : นางสาวสุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์

ชื่อเล่น: ปิ๊ง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000526

ชื่อ : นางสาวปวริศา บุณยะกลัมภะ

ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000534

ชื่อ : นางสาวฐานิตา  ขุนทรัพย์

ชื่อเล่น : นะโม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000542

ชื่อ : นายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล

ชื่อเล่น : ซีต้า

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000559

ชื่อ : นางสาวนัทธมน ชัยสิทธิ์สงวน

ชื่อเล่น : แป้ง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000567

ชื่อ : นางสาวสุพิชชา คชชา

ชื่อเล่น : บีม

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000575

ชื่อ : นายธีระทัศน์ ดีสวัสดิ์

ชื่อเล่น : กันต์

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000583

ชื่อ : นางสาวจิตสุภา อรุณภิรมย์

ชื่อเล่น : ปอย

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6309000583

ชื่อ : นางสาวพิณพัชร์ พลเดช

ชื่อเล่น : ผักบุ้ง

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน: 6309000609

ชื่อ : นางสาวณภัทร มีศรีสุข

ชื่อเล่น : พลอย

ศึกษาต่อ :

รหัสนักเรียน : 6209000014

ชื่อ : นายธเรศ หนูนาค

ชื่อเล่น : จุ้ย

ศึกษาต่อ :

รีจิส

บทความที่เกี่ยวข้อง