รุ่นที่ 6 (2563)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563

รหัสนักเรียน : 6309000013
ชื่อ : น.ส.ญาณิศา  ศรีพิไลพงศ์
ชื่อเล่น : อิงอิง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสนักเรียน : 6309000021
ชื่อ : น.ส.ญาณิศา  ตั้งทับสุนทร
ชื่อเล่น : ปูน
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000039
ชื่อ : นายวัฒนพล ดังก้อง
ชื่อเล่น : เปา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ
ระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000047
ชื่อ : น.ส.เพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6309000054
ชื่อ : นายณัฐพล สีหา
ชื่อเล่น : โอม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสนักเรียน : 6309000062
ชื่อ : น.ส.ประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6309000070
ชื่อ: น.ส.กุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์
ชื่อเล่น : นีร
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสนักเรียน : 6309000088
ชื่อ : นายรัชพล ขันทอง
ชื่อเล่น : ว่าน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000096
ชื่อ : นายปฏิพล คุ้มแพทย์
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000104
ชื่อ : นายกลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย
ชื่อเล่น : เปรม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6309000112
ชื่อ : นายกิตติธัช กันตอนันตพร
ชื่อเล่น : ปากิม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000120
ชื่อ : น.ส.ณัฐนิชา สาระธนะ
ชื่อเล่น : สตางค์
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000138
ชื่อ : นายปณัฐ สุวรรณสิงห์
ชื่อเล่น : ต้นไม้
ศึกษาต่อ : Singapore University of Technology and Design, Computer Engineering
รหัสนักเรียน : 6309000146
ชื่อ : นายสุวิจักขณ์ เรืองอินตา
ชื่อเล่น :  โอ๊ค
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000153
ชื่อ : นายกานต์ หัสแดง
ชื่อเล่น : กานต์
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000161
ชื่อ : นายนนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม
ชื่อเล่น : แบงค์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000179
ชื่อ : นายศุภวิชญ์ กาสา
ชื่อเล่น : โมนิค
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000187
ชื่อ : นายคุณานนท์ เริงทรง
ชื่อเล่น : ออกัส
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รหัสนักเรียน : 6309000195
ชื่อ : น.ส.สุวัฒนา ดลขุนทด
ชื่อเล่น : หมูหวาน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000203
ชื่อ : น.ส.ธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ
ชื่อเล่น : หงส์
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาทันตแพทยศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000211
ชื่อ : นายภูริณัฐ พลอาสา
ชื่อเล่น : นาโน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000229
ชื่อ : น.ส.ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม
ชื่อเล่น : แก้ว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000237
ชื่อ : น.ส.บุญสิตา ทวีรัตน์
ชื่อเล่น : จิงจิง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000245
ชื่อ : น.ส.ภานรินทร์ ศรีคำรุณ
ชื่อเล่น : ปันปัน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6309000252
ชื่อ : นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ
ชื่อเล่น : อิคคิว
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสนักเรียน : 6309000260
ชื่อ : นายชยพล มงคล
ชื่อเล่น : แซน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000278
ชื่อ : นายภูริต เวชมนัส
ชื่อเล่น : เพิช
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักเรียน : 6309000286
ชื่อ : นายปภพ บุญยกิจสมบัติ
ชื่อเล่น : ภพ
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสนักเรียน : 6309000294
ชื่อ : น.ส.ณศิรา ชาญณรงค์
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6309000302
ชื่อ : น.ส.สิริกมล เห็นประเสริฐแท้
ชื่อเล่น : เอ๋ย
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการเงิน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัสนักเรียน : 6309000328
ชื่อ : นายณรบดี โรจนานันท์
ชื่อเล่น : มาร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักศึกษา : 6309000336
ชื่อ : นายปาณัสม์ พิมพ์โคตร
ชื่อเล่น : เข้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000344
ชื่อ : นายพสิษฐ์ ชิงสกล
ชื่อเล่น : โชกุน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6309000351
ชื่อ : น.ส.นพัสวรรณ นาคเอี่ยม
ชื่อเล่น : น้ำผึ้ง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสนักเรียน : 6309000369
ชื่อ : นายอนาวิล สุวรรณภา
ชื่อเล่น : อิง
ศึกษาต่อ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000377
ชื่อ : น.ส.ญาณิศา สิทธินันทน์
ชื่อเล่น : ม่าน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000385
ชื่อ : นายณัฐภัทร อินทรศักดิ์
ชื่อเล่น : ภัทร
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000393
ชื่อ : นายศิวพัฒน์ เงินยางเเดง
ชื่อเล่น : คิม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมโยธาเเละการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000401
ชื่อ : น.ส.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร
ชื่อเล่น : กุ๊ก
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสนักเรียน : 6309000419
ชื่อ : น.ส.ณัฐภัสสร ฟักเขียว
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000427
ชื่อ : นายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000435
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี
ชื่อเล่น : ฝน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000443
ชื่อ : นายปพนวัฒน์ เชี่ยว​รุ่งโรจน์​
ชื่อเล่น : บิ๊ก
ศึกษาต่อ :
 
รหัสนักเรียน : 6309000450
ชื่อ : นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
ชื่อเล่น: ปั๊บ
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000468
ชื่อ : น.ส.ภคมน พิศจรัสกุล
ชื่อเล่น: หยก
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000484
ชื่อ : นายอธิศ  จิตเพราเพริด
ชื่อเล่น: โชกุน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000492
ชื่อ : น.ส.นิตย์รดี  วิชัยยา
ชื่อเล่น: ดิว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000500
ชื่อ : นายรษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา
ชื่อเล่น: โอแปง
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000518
ชื่อ : น.ส.สุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์
ชื่อเล่น: ปิ๊ง
ศึกษาต่อ :
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักเรียน : 6309000526
ชื่อ : น.ส.ปวริศา บุณยะกลัมภะ
ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักเรียน : 6309000534
ชื่อ : น.ส.ฐานิตา  ขุนทรัพย์
ชื่อเล่น : นะโม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000542
ชื่อ : นายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล
ชื่อเล่น : ซีต้า
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รหัสนักเรียน : 6309000559
ชื่อ : น.ส.นัทธมน ชัยสิทธิ์สงวน
ชื่อเล่น : แป้ง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสนักเรียน : 6309000567
ชื่อ : น.ส.สุพิชชา คชชา
ชื่อเล่น : บีม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6309000575
ชื่อ : นายธีระทัศน์ ดีสวัสดิ์
ชื่อเล่น : กันต์
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000583
ชื่อ : น.ส.จิตสุภา อรุณภิรมย์
ชื่อเล่น : ปอย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6309000583
ชื่อ : น.ส.พิณพัชร์ พลเดช
ชื่อเล่น : ผักบุ้ง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักเรียน: 6309000609
ชื่อ : น.ส.ณภัทร มีศรีสุข
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสนักเรียน : 6209000014
ชื่อ : นายธเรศ หนูนาค
ชื่อเล่น : จุ้ย
ศึกษาต่อ : International School of Engineering (ISE) , Information and Communication Engineering (ICE)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสนักเรียน : 6309000476
ชื่อ : น.ส.พิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
ชื่อเล่น: เชียร์
ศึกษาต่อ : 
รหัสนักเรียน : 6309000310
ชื่อ : น.ส.ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ
ชื่อเล่น : พั้นซ์
ศึกษาต่อ :
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง