รุ่นที่ 6 (2563)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ชื่อ : น.ส.ญาณิศา  ศรีพิไลพงศ์
ชื่อเล่น : อิงอิง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาลราชวิถี) มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ : น.ส.ญาณิศา  ตั้งทับสุนทร
ชื่อเล่น : ปูน
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายวัฒนพล ดังก้อง
ชื่อเล่น : เปา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ
ระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.เพ็ญพัชร  ศรีสัมฤทธิ์
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ : นายณัฐพล สีหา
ชื่อเล่น : โอม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ : น.ส.ประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ: น.ส.กุลพัชร  ศิริรัตน์ไพบูลย์
ชื่อเล่น : นีร
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ : นายรัชพล ขันทอง
ชื่อเล่น : ว่าน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายปฏิพล คุ้มแพทย์
ชื่อเล่น : นัท
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายกลย์ธัช ดุษฎีกุลชัย
ชื่อเล่น : เปรม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายกิตติธัช กันตอนันตพร
ชื่อเล่น : ปากิม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ณัฐนิชา สาระธนะ
ชื่อเล่น : สตางค์
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายปณัฐ สุวรรณสิงห์
ชื่อเล่น : ต้นไม้
ศึกษาต่อ : Singapore University of Technology and Design, Computer Engineering
ชื่อ : นายสุวิจักขณ์ เรืองอินตา
ชื่อเล่น :  โอ๊ค
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : นายกานต์ หัสแดง
ชื่อเล่น : กานต์
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายนนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม
ชื่อเล่น : แบงค์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายศุภวิชญ์ กาสา
ชื่อเล่น : โมนิค
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายคุณานนท์ เริงทรง
ชื่อเล่น : ออกัส
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ชื่อ : น.ส.สุวัฒนา ดลขุนทด
ชื่อเล่น : หมูหวาน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ธมลวรรณ ศิลาเจริญธนกิจ
ชื่อเล่น : หงส์
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาทันตแพทยศาสตร์
ชื่อ : นายภูริณัฐ พลอาสา
ชื่อเล่น : นาโน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม
ชื่อเล่น : แก้ว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.บุญสิตา ทวีรัตน์
ชื่อเล่น : จิงจิง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ภานรินทร์ ศรีคำรุณ
ชื่อเล่น : ปันปัน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ
ชื่อเล่น : อิคคิว
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ : นายชยพล มงคล
ชื่อเล่น : แซน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายภูริต เวชมนัส
ชื่อเล่น : เพิช
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ : นายปภพ บุญยกิจสมบัติ
ชื่อเล่น : ภพ
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อ : น.ส.ณศิรา ชาญณรงค์
ชื่อเล่น : ไอซ์
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ : น.ส.สิริกมล เห็นประเสริฐแท้
ชื่อเล่น : เอ๋ย
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ : นายณรบดี โรจนานันท์
ชื่อเล่น : มาร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายปาณัสม์ พิมพ์โคตร
ชื่อเล่น : เข้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายพสิษฐ์ ชิงสกล
ชื่อเล่น : โชกุน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.นพัสวรรณ นาคเอี่ยม
ชื่อเล่น : น้ำผึ้ง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ : นายอนาวิล สุวรรณภา
ชื่อเล่น : อิง
ศึกษาต่อ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.ญาณิศา สิทธินันทน์
ชื่อเล่น : ม่าน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายณัฐภัทร อินทรศักดิ์
ชื่อเล่น : ภัทร
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายศิวพัฒน์ เงินยางเเดง
ชื่อเล่น : คิม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาเเละการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.ธัญชนก พินิจจิตรสมุทร
ชื่อเล่น : กุ๊ก
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ : น.ส.ณัฐภัสสร ฟักเขียว
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายพงศ์ภรณ์ อินทร์พันธุ์
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี
ชื่อเล่น : ฝน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายปพนวัฒน์ เชี่ยว​รุ่งโรจน์​
ชื่อเล่น : บิ๊ก
ศึกษาต่อ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายรวินวิชญ์  จงศรีสมบัติ
ชื่อเล่น: ปั๊บ
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ภคมน พิศจรัสกุล
ชื่อเล่น: หยก
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายอธิศ  จิตเพราเพริด
ชื่อเล่น: โชกุน
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.นิตย์รดี  วิชัยยา
ชื่อเล่น: ดิว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายรษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา
ชื่อเล่น: โอแปง
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.สุพิชฌาย์  ทวีธัญญ์
ชื่อเล่น: ปิ๊ง
ศึกษาต่อ :
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ : น.ส.ปวริศา บุณยะกลัมภะ
ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.ฐานิตา  ขุนทรัพย์
ชื่อเล่น : นะโม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายชาติปวีณ์วัศ  สมสุขสวัสดิ์กุล
ชื่อเล่น : ซีต้า
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.นัทธมน ชัยสิทธิ์สงวน
ชื่อเล่น : แป้ง
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ : น.ส.สุพิชชา คชชา
ชื่อเล่น : บีม
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายธีระทัศน์ ดีสวัสดิ์
ชื่อเล่น : กันต์
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.จิตสุภา อรุณภิรมย์
ชื่อเล่น : ปอย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : น.ส.พิณพัชร์ พลเดช
ชื่อเล่น : ผักบุ้ง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ : น.ส.ณภัทร มีศรีสุข
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายธเรศ หนูนาค
ชื่อเล่น : จุ้ย
ศึกษาต่อ : International School of Engineering (ISE) , Information and Communication Engineering (ICE)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.พิชามญชุ์  ฉั่ววิเชียร
ชื่อเล่น: เชียร์
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ : น.ส.ปาณิศา หลิมพันธ์โชติ
ชื่อเล่น : พั้นซ์
ศึกษาต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง