รุ่นที่ 5 (2562)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562

ชื่อ : น.ส.อภิชญา ขำปลอด
ชื่อเล่น : ออมสิน
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย
ชื่อเล่น : จิงจิง
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.นภกชมณฑน์ ทหารไทย
ชื่อเล่น : บัน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ : นายมองการณ์ สายบุญศรี
ชื่อเล่น : เฮ
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อ : น.ส.อารยา จวนสว่าง
ชื่อเล่น : จ๊ะจ๋า
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ชญานิศ ปันจักร์
ชื่อเล่น : แตงกวา
ศึกษาต่อ : ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา Bio-medical Engineering

ชื่อ : น.ส.อินสุดา รุ่งเรือง
ชื่อเล่น : เบล
ศึกษาต่อ : คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.ธนิษฌา สุภากุล
ชื่อเล่น : ตั้งโอ๋
ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ : น.ส.พิมพ์วลัญช์ เกษรบุบผา
ชื่อเล่น : เพ้นท์
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ศิวพร เพ็งผล
ชื่อเล่น : เนตร
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายธีธัช แซ่ล้อ
ชื่อเล่น : เฮง
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.วริศรา อารีวงษ์
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ : น.ส.ภษิตา สายสมาน
ชื่อเล่น : อิ่มเอม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ : น.ส.จารวี สำริดดี
ชื่อเล่น : จ๊ะจ๋า
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ : นายชวกร อ่อนสองชั้น
ชื่อเล่น : บุ๋น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : นายอลงกรณ์ คำตา
ชื่อเล่น : สไปร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายกณิศ ชัยวรกุล
ชื่อเล่น : ปั้น
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์
ชื่อเล่น : ปั๋น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อ : น.ส.ขวัญข้าว ฉะอุ่ม
ชื่อเล่น : ข้าว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายธนกร เฮงสุนทร
ชื่อเล่น : มาร์ช
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายปยุต ทรัพยอาจิณ
ชื่อเล่น : ปาล์ม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : น.ส.ปภาวรินท์ ปานไกร
ชื่อเล่น : เมมี่
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อ : น.ส.สิริกานต์ สงวนทรัพย์
ชื่อเล่น : ดาว
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ชื่อ : นายณฤพล กองตา
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ชื่อ : น.ส.สริดา ศรประชุม
ชื่อเล่น : น้ำ
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายภูผา สุวรรณเอนก
ชื่อเล่น : ภูผา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.สมิตรา พัฒนธารทิพย์
ชื่อเล่น : ใบบัว
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : น.ส.พนัชกร แท่นรัตนกุล
ชื่อเล่น : บะเบว
ศึกษาต่อ : คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายปภพ แสงดาว
ชื่อเล่น : ทีม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา
ชื่อเล่น : ฮีโร่
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.พิมพ์นภัส ศรีแจ่ม
ชื่อเล่น : แฮม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายธีร์กวิน กาญจนแสนส่ง
ชื่อเล่น : เกีย
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์​เเละการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ :  น.ส.ศรุตยา เอกประชารัตน์
ชื่อเล่น : โฟน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายภูดินันท์ มีนาบุญ
ชื่อเล่น : ภูมิ
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.รัญชนา คงเงิน
ชื่อเล่น : แก้ม
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ณิชกานต์ คงคางาม
ชื่อเล่น : อุ้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายคมชาญ กาญจนเกษตรกุล
ชื่อเล่น : ไบร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ณัฐณิชา เอกภพอนุกูล
ชื่อเล่น : โบนัส
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : น.ส.สุชญา ติรพงศ์พร
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สาขาSmart Materials Technology and Robotics and AI สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ : น.ส.มิ่งขวัญ อันนา วสันต์รักษ์
ชื่อเล่น : อันนา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ : น.ส.วรรณกานต์ ตันติเบญจธรรม
ชื่อเล่น : วุ้นเส้น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ : น.ส.เชษฐ์ธิดา ไชยสีมา
ชื่อเล่น : ดา
ศึกษาต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ : น.ส.พิมพ์ญาดา โนนหัวรอ
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ : น.ส.นรินทิรา ยอดแก้ว
ชื่อเล่น : อาย
ศึกษาต่อ : คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ : น.ส.พิมพ์รพี อร่ามทอง
ชื่อเล่น : โมนิค
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นายปาลทัต กังวานรัตนศิลป์
ชื่อเล่น : ปาล
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อ : น.ส.พิมพ์ชญาณ์ อิทธิมาชัยการ
ชื่อเล่น : มะเฟือง
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นายนิธิกร พูนเดชาลาภ
ชื่อเล่น : มังกร
ศึกษาต่อ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ : น.ส.จิราพร วังคำหาญ
ชื่อเล่น : องุ่น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ : น.ส.ณัชชา แซ่ซื้อ
ชื่อเล่น : ณัช
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : น.ส.สรัลพร นพวิง
ชื่อเล่น : ข้าวโพด
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : น.ส.ภรณ์ชนก พิณนุวัตร
ชื่อเล่น : แพร
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ : น.ส.อรนฤมล จงจิตร
ชื่อเล่น : มะปราง
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : นายจิระณัฏฐ์ ชาววัง
ชื่อเล่น : เตเต้
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ชื่อ : น.ส.ณัฐณิชา ก้อนผูก
ชื่อเล่น : เพลง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อ : น.ส.พิชญา เเซ่ลิ่ว
ชื่อเล่น : ผิง
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง