รุ่นที่ 5 (2562)

นักเรียนรุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562

รหัสนักเรียน : 6209000022
ชื่อ : นางสาวอภิชญา ขำปลอด
ชื่อเล่น : ออมสิน
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รหัสนักเรียน : 6209000030
ชื่อ : นางสาวณัฐนิช เชื้อพลพิชัย
ชื่อเล่น : จิงจิง
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000048
ชื่อ : น.ส.นภกชมณฑน์ ทหารไทย
ชื่อเล่น : บัน
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

 

รหัสนักเรียน : 6209000055
ชื่อ : นายมองการณ์ สายบุญศรี
ชื่อเล่น : เฮ
ศึกษาต่อ :

 

 

รหัสนักเรียน : 6209000063
ชื่อ : นางสาวอารยา จวนสว่าง
ชื่อเล่น : จ๊ะจ๋า
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รหัสนักเรียน : 6209000071
ชื่อ : นางสาวชญานิศ ปันจักร์
ชื่อเล่น : แตงกวา
ศึกษาต่อ : Bio-medical Engineering (Brain and Neuro Imaging) ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร)

รหัสนักเรียน : 6209000089
ชื่อ : นางสาวอินสุดา รุ่งเรือง
ชื่อเล่น : เบล
ศึกษาต่อ : คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

รหัสนักเรียน : 6209000097
ชื่อ : นางสาวธนิษฌา สุภากุล
ชื่อเล่น : ตั้งโอ๋
ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์
สาขาสังคมศาสตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รหัสนักเรียน : 6209000113
ชื่อ : น.ส.พิมพ์วลัญช์ เกษรบุบผา
ชื่อเล่น : เพ้นท์
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000121
ชื่อ : นางสาวศิวพร เพ็งผล
ชื่อเล่น : เนตร
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000139
ชื่อ : นายธีธัช แซ่ล้อ
ชื่อเล่น : เฮง
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000147
ชื่อ : นางสาววริศรา อารีวงษ์
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสนักเรียน : 6209000154
ชื่อ : นางสาวภษิตา สายสมาน
ชื่อเล่น : อิ่มเอม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสนักเรียน : 6209000162
ชื่อ : นางสาวจารวี สำริดดี
ชื่อเล่น : จ๊ะจ๋า
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รหัสนักเรียน : 6209000170
ชื่อ : นายชวกร อ่อนสองชั้น
ชื่อเล่น : บุ๋น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6209000188
ชื่อ : นายอลงกรณ์ คำตา
ชื่อเล่น : สไปร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000196
ชื่อ : นายกณิศ ชัยวรกุล
ชื่อเล่น : ปั้น
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รหัสนักเรียน : 6209000204
ชื่อ : นางสาวนิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์
ชื่อเล่น : ปั๋น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสนักเรียน : 6209000212
ชื่อ : นางสาวขวัญข้าว ฉะอุ่ม
ชื่อเล่น : ข้าว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000220
ชื่อ : นายธนกร เฮงสุนทร
ชื่อเล่น : มาร์ช
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000238
ชื่อ : นายปยุต ทรัพยอาจิณ
ชื่อเล่น : ปาล์ม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสนักเรียน : 6209000246
ชื่อ : นางสาวปภาวรินท์ ปานไกร
ชื่อเล่น : เมมี่
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รหัสนักเรียน : 6209000253
ชื่อ : นางสาวสิริกานต์ สงวนทรัพย์
ชื่อเล่น : ดาว
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

รหัสนักเรียน : 6209000261
ชื่อ : นายณฤพล กองตา
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสนักเรียน : 6209000279
ชื่อ : นางสาวสริดา ศรประชุม
ชื่อเล่น : น้ำ
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รหัสนักเรียน : 6209000287
ชื่อ : นายภูผา สุวรรณเอนก
ชื่อเล่น : ภูผา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000295
ชื่อ : นางสาวสมิตรา พัฒนธารทิพย์
ชื่อเล่น : ใบบัว
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รหัสนักเรียน : 6209000303
ชื่อ : นางสาวพนัชกร แท่นรัตนกุล
ชื่อเล่น : บะเบว
ศึกษาต่อ : คณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รหัสนักเรียน : 6209000311
ชื่อ : นายปภพ แสงดาว
ชื่อเล่น : ทีม
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000329
ชื่อ : นายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา
ชื่อเล่น : ฮีโร่
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000337
ชื่อ : นางสาวพิมพ์นภัส ศรีแจ่ม
ชื่อเล่น : แฮม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000345
ชื่อ : นายธีร์กวิน กาญจนแสนส่ง
ชื่อเล่น : เกีย
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์​เเละการบัญชี สาขาวิชาการประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000360
ชื่อ :  นางสาวศรุตยา เอกประชารัตน์
ชื่อเล่น : โฟน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000360
ชื่อ : นายภูดินันท์ มีนาบุญ
ชื่อเล่น : ภูมิ
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000378
ชื่อ : นางสาวรัญชนา คงเงิน
ชื่อเล่น : แก้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000386
ชื่อ : นางสาวณิชกานต์ คงคางาม
ชื่อเล่น : อุ้ม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000394
ชื่อ : นายคมชาญ กาญจนเกษตรกุล
ชื่อเล่น : ไบร์ท
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000402
ชื่อ : นางสาวณัฐณิชา เอกภพอนุกูล
ชื่อเล่น : โบนัส
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์
สาขาพันธุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6209000410
ชื่อ : นางสาวสุชญา ติรพงศ์พร
ชื่อเล่น : เฟิร์ส
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สาขาSmart Materials Technology and Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักเรียน : 6209000428
ชื่อ : น.ส.มิ่งขวัญ อันนา วสันต์รักษ์
ชื่อเล่น : อันนา
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000436
ชื่อ : น.ส.วรรณกานต์ ตันติเบญจธรรม
ชื่อเล่น : วุ้นเส้น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000444
ชื่อ : นางสาวเชษฐ์ธิดา ไชยสีมา
ชื่อเล่น : ดา
ศึกษาต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ วิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสนักเรียน : 6209000451
ชื่อ : นางสาวพิมพ์ญาดา โนนหัวรอ
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักเรียน : 6209000469
ชื่อ : นางสาวนรินทิรา ยอดแก้ว
ชื่อเล่น : อาย
ศึกษาต่อ : คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รหัสนักเรียน : 6209000477
ชื่อ : นางสาวพิมพ์รพี อร่ามทอง
ชื่อเล่น : โมนิค
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6209000485
ชื่อ : นายปาลทัต กังวานรัตนศิลป์
ชื่อเล่น : ปาล
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสนักเรียน : 6209000493
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ชญาณ์ อิทธิมาชัยการ
ชื่อเล่น : มะเฟือง
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000501
ชื่อ : นายนิธิกร พูนเดชาลาภ
ชื่อเล่น : มังกร
ศึกษาต่อ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000519
ชื่อ : นางสาวจิราพร วังคำหาญ
ชื่อเล่น : องุ่น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6209000527
ชื่อ : นางสาวณัชชา แซ่ซื้อ
ชื่อเล่น : ณัช
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสนักเรียน : 6209000535
ชื่อ : นางสาวสรัลพร นพวิง
ชื่อเล่น : ข้าวโพด
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6209000543
ชื่อ : นางสาวภรณ์ชนก พิณนุวัตร
ชื่อเล่น : แพร
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6209000550
ชื่อ : นางสาวอรนฤมล จงจิตร
ชื่อเล่น : มะปราง
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 

รหัสนักเรียน : 6209000568
ชื่อ : นายจิระณัฏฐ์ ชาววัง
ชื่อเล่น : เตเต้
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 6209000576
ชื่อ : นางสาวณัฐณิชา ก้อนผูก
ชื่อเล่น : เพลง
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสนักเรียน : 6209000584
ชื่อ : นางสาวพิชญา เเซ่ลิ่ว
ชื่อเล่น : ผิง
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง