การรับสมัคร

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม. 4 ของโครงการ ฯ

 

สำหรับกำหนดการและระยะเวลาของการรับสมัคร การชำระค่าธรรมเนียม การสอบรอบที่ 1 และ 2 และการประกาศผลจะมีการดำเนินการที่ใกล้เคียงกันทุกปี ดังนี้

  • เปิดรับสมัคร ช่วงระหว่างวันที่ 1 – 31  ของทุกปี
  • สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ประมาณเดือน พฤศจิกายน
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ช่วงประมาณเดือน ธันวาคม
  • สอบคัดเลือกรอบที่ 2* ช่วงประมาณเดือน มกราคม ของปีถัดไป
  • ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ช่วงประมาณเดือน กุมภาพันธ์
  • ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าโครงการ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
  • แจ้งรายละเอียดการเข้าเรียน ฯลฯ ช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม

หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ระบุด้านบนเป็นแค่เพียงการประมาณเท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลในแต่ละปีการศึกษาโดยละเอียด

บทความที่เกี่ยวข้อง