การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปมอบตัวและทำสัญญา ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้ 1. ใบมอบตัวนักเรียน ( https://bit.ly/3URJWU8 ) 2. หนังสือสัญญามอบตัว ( https://bit.ly/4bV7ZaU ) 3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( https://bit.ly/3IcsNwZ ) 4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ) หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1…

อ่านเพิ่มเติม

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ปีการศึกษา 2567  ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3UjwxE3  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 (ภายในเวลา 16.30 น.) จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ดาวน์โหลด คลิก >>> หนังสือยืนยันสิทธิ์ ดาวน์โหลด คลิก >>> หนังสือขอสละสิทธิ์ ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/4bAzaYj   * เมื่อลำดับตัวจริงมีคนสละสิทธิ์ ทางโครงการฯ จะโทรติดต่อลำดับสำรองเพื่อให้ยืนยันสิทธิ์ตามลำดับต่อไป* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบสอง)

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต     เอกสารแนบท้าย 1 และ 2 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง , กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ดาวน์โหลด คลิก >>  https://drive.google.com/file/d/1irNU5jjVqNgijQviOmWJiO4_ANWxe_I-/view?usp=sharing เอกสารแนบท้าย 4 : สถานที่ขอดูคะแนนสอบ (สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก) ดาวน์โหลด คลิก >> https://drive.google.com/file/d/1sSfR82qRZS3qZgYskQxGpy6Mn9TULKti/view?usp=sharing   นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์หรือสละสิทธิ์เข้าเรียนที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3UjwxE3 ในวันที่ 21-29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 16.30 น. หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด คลิก >>  หนังสือยืนยันสิทธิ์…

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบและระเบียบการสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 สอบวันที่ 20 มกราคม 2567 เริ่มลงทะเบียนรายงานตัว เวลา 08.00-09.00 น.  เวลาสอบ : 09.30-15.30 น. สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Google maps : https://maps.app.goo.gl/JATBgLD4nvXj9ht19?g_st=ic ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษารายละเอียดกำหนดการสอบ ข้อกำหนดต่างๆ และปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรอบแรก 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ * หากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ 1. ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินหรือสีดำ 2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. ไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 1. ห้ามนำตำรา เอกสาร กระดาษ หรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ 2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น…

อ่านเพิ่มเติม

ห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

ประกาศห้องสอบและที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 กำหนดสอบวันที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.30-15.30 น. สถานที่สอบ : อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2567

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2567 นักเรียนที่เข้าสอบรอบสองในโครงการ วมว. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง คนละ 700 บาท ” ระหว่างวันที่ 3 – 13 มกราคม 2567 “  โดยชำระค่าธรรมเนียมมาที่ ” ธนาคารกรุงไทย “ เลขที่บัญชี ” 475-3-31606-8 “ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.” (สามารถชำระผ่านทาง Mobile Banking หรือ ตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)   เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบมาที่ https://bit.ly/3tgW9q2  ตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่ https://bit.ly/3tgTaOh (โดยให้รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป หลังจากวันที่โอน) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ 

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ปีการศึกษา 2567

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2567 รอบแรก คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต   ดาวน์โหลดประกาศฯ คลิก >>  https://bit.ly/473hnW7 เอกสารแนบท้าย 1 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จำนวน 306 คน ดาวน์โหลดรายชื่อฯ คลิก >>  https://bit.ly/3Tw7s8E เอกสารแนบท้าย 2 : กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง ดาวน์โหลด คลิก >>  https://bit.ly/3RqHroy เอกสารแนบท้าย 3 : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง ดาวน์โหลด คลิก >>  https://bit.ly/4aniF17 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110…

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2566 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ในโรงเรียนทั้ง 19 แห่งของโครงการ จำนวน 30 ห้องเรียน รวม 900 คน   ในปีการศึกษา 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566   ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  การชำระค่าธรรมเนียมในการสอบให้นักเรียนพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย…

อ่านเพิ่มเติม

การมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566   ให้ผู้ปกครองและนักเรียน ไปมอบตัวและทำสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัวและทำสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้ 1. ใบมอบตัวนักเรียน ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3mdnu8D ) 2. หนังสือสัญญามอบตัว ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3kJ3bPX ) 3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( ดาวน์โหลดที่  https://bit.ly/3KMeLo6 ) 4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)…

อ่านเพิ่มเติม

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.) จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันสิทธิ์  >>>  http://bit.ly/3KMeLo6 ดาวน์โหลดหนังสือขอสละสิทธิ์ >>>  http://bit.ly/3IFh8GC ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ได้ที่   http://bit.ly/41xOjET ——————————————————————- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม