SCiUS TU Sports Days 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง SCiUS TU Sports Days 2023 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า และส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาปิงปอง บาสเกตบอล และแชร์บอล และวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวและชักเย่อ แชร์บอล และฟุตซอล ณ  อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เภสัชกรต้องวิจัยยาอย่างเดียวหรือ” โดยมี รศ.ดร.เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรตเกี่ยวกับแผนปัจจุบันอย่างไร โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรภา สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30-17.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) ร่วมกิจกรรม “บรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร” ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้แก่นักเรียน ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

สอบนำเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สอบนำเสนอโครงร่างงานวิจัย (Proposal) รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 (ว32282) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 , 22, 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้ ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต           โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล ผศ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท และอาจารย์ ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนำนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย           ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเคมี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และในเวลา 15.00-16.30 น. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรม “การอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมาจันทร์ มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และนายปรัตถกร กำลังดี นายอันนาส บินมะฮมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้อง 226 อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     

อ่านเพิ่มเติม