รุ่นที่ 9 (2566)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566

รหัสนักเรียน :  6609000010
ชื่อ :  น.ส.ฤทัยกานต์ จันทร์สุข
ชื่อเล่น :  ปิ่น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6609000028 
ชื่อ :  นายภูดิส ภาชีรัตน์
ชื่อเล่น :  บูม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6609000036 
ชื่อ :  น.ส.ปัณฑารีย์ เกียรติวิมล
ชื่อเล่น :  เกรซ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000044
ชื่อ :  น.ส.จินต์จุฑา ศรีภักดี
ชื่อเล่น :  ทรายรี
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000051
ชื่อ :  น.ส.วรรณวริน จอกลอย
ชื่อเล่น :  เบล
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000069
ชื่อ :  น.ส.ศุภกานต์ คำฟู
ชื่อเล่น :  กานต์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000077
ชื่อ :  นายกล้าภวิชญ์ เซ่งล่าย
ชื่อเล่น :  ต้นกล้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000085
ชื่อ :  นายปุณณวัฒน์ เที่ยงตรง
ชื่อเล่น :  ข้าวปั้น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000101
ชื่อ :  นายภูธณัฐ กรพิทักษ์
ชื่อเล่น :  มาวิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000119
ชื่อ :  นายศิริศักดิ์ นักพรรษา
ชื่อเล่น :  ออกัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000127
ชื่อ :  น.ส.แพรววนิต ปักษี
ชื่อเล่น :  หมูหวาน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000135
ชื่อ :  นายอากร เพ็งสุข
ชื่อเล่น :  จุ๊บ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000143
ชื่อ :  น.ส.สาธิดา ประสานตรี
ชื่อเล่น :  หนึ่ง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000150
ชื่อ :  น.ส.รุจิรดา เจริญผล
ชื่อเล่น :  น้ำฝน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000168
ชื่อ :  นายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ชื่อเล่น :  พัจ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000176
ชื่อ :  นายอภิวิชญ์ เพชรบูรณ์
ชื่อเล่น :  โฟกัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000184
ชื่อ :  น.ส.รมิดา พรหมวิเศษ
ชื่อเล่น :  มิ้นท์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000192
ชื่อ :  น.ส.จิรัชญา ชัยสุริยะพันธ์
ชื่อเล่น :  อิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000200
ชื่อ :  นายธนพนธ์ มหาพรรณ
ชื่อเล่น :  ปุ้น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000234
ชื่อ :  นายวรกันต์ อดิเรกลาภวงศ์
ชื่อเล่น :  อิคคิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000242
ชื่อ :  น.ส.ปาณกวิน ธันธรา
ชื่อเล่น :  อีฟว์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000259
ชื่อ :  นายวริศ ตันทนิส
ชื่อเล่น :  ซัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000267
ชื่อ :  น.ส.พีรดา ศิริพันธ์พิริยะ
ชื่อเล่น :  ใบตอง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000275
ชื่อ :  นายธีร์ธัญสิทธิ์ ภู่ห้อย
ชื่อเล่น :  โอห์ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000283
ชื่อ :  น.ส.พรรณปพร พรมชู
ชื่อเล่น :  ตังเม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000291
ชื่อ :  นายศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ
ชื่อเล่น :  เซน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000309
ชื่อ :  น.ส.พัทธิชา ภาคีผล
ชื่อเล่น :  ดิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000317
ชื่อ :  น.ส.ศิริกานดา บัวบัลลังก์
ชื่อเล่น :  แองจี้
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000325
ชื่อ :  น.ส.บุญสิตา ไชยมาลา
ชื่อเล่น :  ใบเตย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000333
ชื่อ :  น.ส.กัญญนัท สง่าวงค์
ชื่อเล่น :  นาโน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000341
ชื่อ :  น.ส.ปณิชา ลาชโรจน์
ชื่อเล่น :  เกศแก้ว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000358
ชื่อ :  นายจักรินทร์ เจียมสูงส่ง
ชื่อเล่น :  ฟีฟ่า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000366
ชื่อ :  น.ส.อนัญญา แก้วบำรุง
ชื่อเล่น :  ดีน่า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000374
ชื่อ :  นายภูริชช์ อุดมทีฆะศิริ
ชื่อเล่น :  ภู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000382
ชื่อ :  น.ส.วีรินท์ ศรีแดง
ชื่อเล่น :  ข้าวโพด
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000390
ชื่อ :  น.ส.ภิญญาพัชญ์ ว่องพุฒิพงศ์
ชื่อเล่น :  ฮารุ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000408
ชื่อ :  น.ส.พรกมล เกิดประภพ
ชื่อเล่น :  เบนนี่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000416
ชื่อ :  น.ส.วรกฤตยา แกล้วกล้า
ชื่อเล่น :  ใบเตย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000424
ชื่อ :  น.ส.ปาณิสรา ถาวรประเสริฐ
ชื่อเล่น :  พรีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000432
ชื่อ :  น.ส.กชพร ดีมีชัย
ชื่อเล่น :  บัว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000440
ชื่อ :  นายศินาย พรธิษฐาน
ชื่อเล่น :  ศินาย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000457
ชื่อ :  น.ส.ชวิศา ปัญญานุกิจ
ชื่อเล่น :  แครอท
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000465
ชื่อ :  น.ส.พิชญาภา ทองน้อย
ชื่อเล่น :  ออม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000473
ชื่อ :  น.ส.อมราลักษณ์ เอกทรงพลปัญญา
ชื่อเล่น :  มายส์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000481
ชื่อ :  นายทีปกร พงไพร
ชื่อเล่น :  โปร
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000507
ชื่อ :  นายธนาธิป สุขเพ็ชรี
ชื่อเล่น :  ฟิวส์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000515
ชื่อ :  นายปรัตถกร บุญเลิศ
ชื่อเล่น :  ปาล์ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000523
ชื่อ :  นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ
ชื่อเล่น :  โฟกัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000531
ชื่อ :  น.ส.กุลธิดา งามกิตติเจริญกุล
ชื่อเล่น :  โบว์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000549
ชื่อ :  นายธีร์ พจนากรณ์
ชื่อเล่น :  ธีร์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000556
ชื่อ :  น.ส.ปณิตา สุวรรณสิงห์
ชื่อเล่น :  ใบเตย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000564
ชื่อ :  น.ส.ภาสินี กสานติกุล
ชื่อเล่น :  หยู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000572
ชื่อ :  นายพีรวิชญ์ ทรงพลวารินทร์
ชื่อเล่น :  อู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000580
ชื่อ :  น.ส.ทรธภร พาหาสิงห์
ชื่อเล่น :  ธฌา
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000598
ชื่อ :  น.ส.ณัฐณิชา ปาละสมิทธ์
ชื่อเล่น :  หลุยส์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  6609000606
ชื่อ :  นายยศพนธ์ มั่งมี
ชื่อเล่น :  โดโน่
ศึกษาต่อ :

 

บทความที่เกี่ยวข้อง