ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ Singapore University of Technology and Design

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายปณัฐ สุวรรณสิงห์ (น้องต้นไม้) นักเรียนรุ่น 6 ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสาขา Computer Engineering จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยได้เลือกเข้าศึกษาต่อที่ Singapore University of Technology and Design พร้อมกับได้รับทุนการศึกษา ASEAN Undergraduate Scholarship จากมหาวิทยาลัย (ครอบคลุมค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จนจบการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายปภพ บุญยกิจสมบัติ นักเรียน รุ่นที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “13th SCiUS Forum”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “13th SCiUS Forum” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลไปได้ถึง 15 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดง 10 รางวัล (จากทั้งหมด 22 โครงงาน) ทางโครงการฯ ขอชื่นชม “นักเรียนรุ่น 7 ทุกคน” ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายาม จนประสบความสำเร็จและสามารถทำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และโครงการฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่คอยดูแล และให้คำแนะนำแก่นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะ                   

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ค. 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทางโครงการฯ ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6) 1. นายปธานิน ประจำแท่น (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง / กลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 2. นางสาวนพวรรณ จิตต์สมุทร (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช/ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ หรือในโครงการพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ของศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 10”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง และ นายภูธเรศ สังข์มีน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 7) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 10” จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ขอบคุณภาพจาก เพจ Chem Challenge – การตอบปัญหาวิชาการเคมี โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) กลุ่มที่ 1 โครงงานเรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยสารแอนโทไซยานินจากเบอร์รีชนิดต่าง ๆ เพื่อทดสอบผลต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต” ผู้จัดทำ : นายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ น.ส.ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน และ น.ส.ชนาภา มานะการ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุภกร บุญยืน กลุ่มที่ 2 โครงงาน “ผลของรา Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica” ผู้จัดทำ : น.ส.กวินนาถ น่วมด้วง น.ส.สิรินดา ราชวงศ์ และ นายกฤตภาส ธงชัยชยากร อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และ อ.ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้จัดทำ : นายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา นางสาวตฏิตา แนบสนิท และนายภูวริศ ภัทรพิพัฒน์ โครงงานเรื่อง “Development of biopolymers from rice husks for applications” อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 6) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัล Best Oral Presentation โครงงาน ” Conversion waste VCI paper to energy source” ผู้พัฒนา : นายอธิศ จิตเพราเพริด นางสาวณัฏฐ์ธนัน กฤตยวงศ์ภักดี และนางสาวภคมน พิศจรัสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา : ศ.ดร.นุรักษ์ กฤษดานุรักษ์ รางวัล Best Poster Presentation 1. โครงงาน “Fluorescent…

อ่านเพิ่มเติม