ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ อสวน. (ค่าย 1) ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ อสวน. (ค่าย 1) ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “12th SCiUS Forum”

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 6) ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “12th SCiUS Forum” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้มีโอกาสประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งแบบ Oral presentation และ Poster presentation ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์กับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย และเพื่อนๆในโครงการ วมว. ทั้ง 19 คู่ศูนย์ และได้เข้าร่วมทัศนศึกษาในฐานกิจกรรม “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมอดินลุงนงค์ (ฐานนา)” ศึกษาการทำนาบนเขาและการแปรรูป ในกิจกรรมนี้นักเรียนของเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลไปได้ถึง 16 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล และเหรียญทองแดง 9 รางวัล ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีและชื่นชม “นักเรียนรุ่น 6 ทุกคน” ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา แม้จะเจออุปสรรคจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่นักเรียนก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและพยายามทำผลงานออกมาจนสำเร็จไปได้ด้วยดี และโครงการฯ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ทั้ง 56 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อ และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญเงิน 2. นายปภพ บุญยกิจสมบัติ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญทองแดง   (ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.facebook.com/tbo19.ku)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24: YSC 2022   จากโครงงานเรื่อง “โครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับแรงกระแทกจากการพับกระดาษในรูปแบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทแยงมุม” ผู้พัฒนา : น.ส.ภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม นายปาณัสม์ พิมพ์โครต และนายภูริต เวชมนัส อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ โดยผู้ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติอื่นๆ (ขอบคุณภาพจากเพจ YSC Thailand Fanpage รับชมการประกาศผลได้ที่ https://www.facebook.com/YSCThailandFanpage/videos/963777717582161)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 1. น.ส.พิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมี ดร.รุจิรา ทิศารมย์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 2. นายณัฐพล สีหา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โดยมี ดร.สัญชัย คูบูรณ์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 3. นายภูริณัฐ พลอาสา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 4. นายณรบดี โรจนานันท์…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ภาคกลางและภาคตะวันออก

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ภาคกลางและภาคตะวันออก   ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ในปีนี้นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 6) สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022) รอบนำเสนอผลงาน (รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค) ได้ถึง 5 โครงงาน โดยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ จำนวน 1 โครงงาน และได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค จำนวน 4 โครงงาน ทางโครงการฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก โครงงาน “การศึกษาโครงสร้างทางเรขาคณิตของวัสดุรับเเรงกระเเทกจากการพับกระดาษในรูปเเบบก้างปลาเฮอร์ริ่งทเเยงมุม” ผู้พัฒนา : นางสาวภาณุมาศ รุ่งเรืองไทรงาม นายภูริต เวชมนัส และนายปาณัสม์ พิมพ์โคตร…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564    โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเพ็ญพัชร ศรีสัมฤทธิ์ นายณัฐพล สีหา และนางสาวประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ “Mahidol Dental Integration Academic Competition” (MDIAC) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ คณะทันตแพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงาน MWIT Science Fair 2022

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 นายธนกร เฮงสุนทร นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “โปรตีนไฮโดรไลเซทจากกากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนแหล่งไนโตรเจนในการเพาะเลี้ยง Aurantiochytrium sp.” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และ รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์) ในงาน MWIT Science Fair 2022 จัดขึ้นโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นเวทีที่ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยเผยแพร่ผลงานโครงงาน เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากกระบวนการทำโครงงาน เรียนรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มพูมประสบการณ์ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และขยายโลกทัศน์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (https://scifair.mwit.ac.th)    

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคกลาง-ภาคตะวันตก ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564  โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายภูผา สุวรรณเอนก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคกลาง-ภาคตะวันตก ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (20th TPhO)  ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม (https://www.facebook.com/TPhO20)

อ่านเพิ่มเติม