การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน 1. นายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad : 21st TMO) ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. นายพัทธดนย์ งามเนรมิตดี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Biology Olympiad : 21st TBO) ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. นายวัชรพัฒน์ ริดำรงค์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 8 และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 27 รางวัล โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 12 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล รางวัล Special Award ที่มอบโดยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 5 รางวัล รางวัล Curiosity-based Award จำนวน 1 รางวัล (เป็นรางวัลพิเศษจากกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาบนพื้นฐานความสงสัยใคร่รู้เพื่อริเริ่มการทำโครงงานของนักเรียน) รางวัล Poster Popular Vote จำนวน 3 รางวัล  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 8 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 9 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 6 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน วิชาภูมิศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2 คน

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) จำนวน 5 กลุ่มโครงงาน และนักเรียนที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 กลุ่มโครงงาน  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 15 คน และรายชื่อสำรอง 4 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 3 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 14 คน และรายชื่อสำรอง 2 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน    

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ และนายฐปนรรฆ์ พลับไพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Computer Science and Engineering Conference 2023 (ICSEC 2023)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานเรื่อง “Pest detection and analysis system of CNT0718-26-1-1-1 rice” อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ นายปภังกร ฤกษ์สันทัด และนายภูริวัฒน์ จตุเทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8 ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy Registration ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผลงานเรื่อง “Identification and in silico sequence annotation of S8 family protease (FE3456)” อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤทธิพงษ์ พินิจอักษร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ Singapore University of Technology and Design

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายปณัฐ สุวรรณสิงห์ (น้องต้นไม้) นักเรียนรุ่น 6 ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสาขา Computer Engineering จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยได้เลือกเข้าศึกษาต่อที่ Singapore University of Technology and Design พร้อมกับได้รับทุนการศึกษา ASEAN Undergraduate Scholarship จากมหาวิทยาลัย (ครอบคลุมค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จนจบการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายปภพ บุญยกิจสมบัติ นักเรียน รุ่นที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม