รุ่นที่ 10 (2567)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2567

รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายกฤตบุญ ช่างสัน
ชื่อเล่น :  กันต์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายกฤติธี นาถพินิจ
ชื่อเล่น :  ต้นน้ำ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายพชร ปัญญาธีรานนท์
ชื่อเล่น :  คิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายศักดิ์พล จันทวาท
ชื่อเล่น :  ขนุน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายกันตพัฒน์ พวงดี
ชื่อเล่น :  น้ำว้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายกิตติภพ ธัญญกิจไพบูลย์
ชื่อเล่น :  เเซม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายจารุวิทย์ ชูแก้ว
ชื่อเล่น :  ไบร์ท
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายจิราวุฒ ลีลาเลิศ
ชื่อเล่น :  นิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายชญตว์ พุ่มพวง
ชื่อเล่น :  ซานต้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายชยพัทธ์ กาญจนสุข
ชื่อเล่น :  วิคเตอร์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายชัชชน สระทองพูล
ชื่อเล่น :  เปรม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายณัฏฐชัย กสิพันธ์
ชื่อเล่น :  ตะวัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายณัฏฐ์ธร เกียรติก้องทวี
ชื่อเล่น :  กัปตัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายปรเมศ เวียงจันทร์
ชื่อเล่น :  โฟล์ค
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายปราณภัทร แสนแก้ว
ชื่อเล่น :  อิง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายพศิน พรหมลาศ
ชื่อเล่น :  ต้นปาล์ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายพีรณัฐ วิชัยดิษฐ
ชื่อเล่น :  โดม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  นายวรปรัชญ์ มาสวัสดิ์
ชื่อเล่น :  เพ้นท์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  น.ส.ณัชชา แก้วนพรัตน์
ชื่อเล่น :  หยก
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :  
ชื่อ :  น.ส.จิตณิชา พลจรัส
ชื่อเล่น :  แก้ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ชาลิสา ตันสุวรรณนนท์
ชื่อเล่น :  ชมพู่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.บัณฑิตา กสานติกุล
ชื่อเล่น :   หยง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ปวริศา อันประเสริฐพร
ชื่อเล่น :  เพิร์ล
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.พลอยพัชร สุวรรณสุทธิชัย
ชื่อเล่น :  พัชร
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.พิชามญชุ์ คำอุปละ
ชื่อเล่น :  บิวตี้
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.พิมพ์นภัส นพวาร
ชื่อเล่น :  แพม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.วรัชยา ดิษฐ์ปรีชา
ชื่อเล่น :  ตอง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.สิริกัญญา จงประเสริฐกุล
ชื่อเล่น :  อี่ฉี
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.อริสรา ธรรมกันหา
ชื่อเล่น :  เกรซ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ฮันนา พันธุ์สถิตย์วงศ์
ชื่อเล่น :  ฮันนา
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายนฤสรณ์ ยงสุ่น
ชื่อเล่น :  บูม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายภูรวิช จิวิทยานุกูล
ชื่อเล่น :  ภู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายวิทู ศรีปัญญา
ชื่อเล่น :  ปลาทู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :   นายอัครชัยพัชร์ ทวีทรัพย์มณี
ชื่อเล่น :  โอม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :   นายเจษฎากร ด่วนแสง
ชื่อเล่น :  ปันปัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายชลธี เตชะกำธรกิจ
ชื่อเล่น :   ทีกึง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ : นายญาณภัทร ศรัทธาวาณิชย์
ชื่อเล่น :  ยิม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ : นายธนโชติ อภิวัฒน์ขจร
ชื่อเล่น :  ปุญ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายปัญพณชช์ ปาณานนท์
ชื่อเล่น :  พณช
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายพฤฒ สุมน
ชื่อเล่น :  เปรม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายภัทรกร สำเภาโภค
ชื่อเล่น :  พีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายภัทรพล มีแสง
ชื่อเล่น :  น้ำ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายภาณุรุจ ศรีศิริ
ชื่อเล่น :  อิ่มอุ่น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายมูฮัมมัดอาลี สุดวิไล
ชื่อเล่น :  ลี
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายศิรสิทธิ์ ฉ่ำฉลวย
ชื่อเล่น :  ฮัสซาน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายสรวิชญ์ พงษ์กฤษ
ชื่อเล่น :  เปปเปอร์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายสรวิชญ์ เเสงไพศาล
ชื่อเล่น :  อู๋
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  นายอภิรักษ์ จงไพบูลย์
ชื่อเล่น :  บีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ
ชื่อเล่น :  พรีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ทักษอร หาญณรงค์
ชื่อเล่น :  โบนัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.นันธ์ณัฏฐ์ สงวนปรางค์
ชื่อเล่น :  ณรัก
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.พรพิสุทธิ วรสาร
ชื่อเล่น :  น้ำใส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ภวินทิพย์ ผสมทรัพย์
ชื่อเล่น :  ปอย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ภัทรนิดา แก้วเมือง
ชื่อเล่น :  ฟาง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.วรัชญา ทองเบ้า
ชื่อเล่น :  น้ำอิง
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.ศิริจันโธ สายทอง
ชื่อเล่น :  หงส์ฟ้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.สวิตตา เจริญสุข
ชื่อเล่น :  ยูมิ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.สาริศา ถนอมสุข
ชื่อเล่น :  สายป่าน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.สุภิญญา เดชวีระพานิชย์
ชื่อเล่น :  ไหม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน :
ชื่อ :  น.ส.อรอินทุ์ เบญจบริรักษ์กุล
ชื่อเล่น :  ผักกาด
ศึกษาต่อ :

 

บทความที่เกี่ยวข้อง