รุ่นที่ 7 (2564)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564

รหัสนักเรียน : 6409000012
ชื่อ : นายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท
ชื่อเล่น : โตน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000020
ชื่อ : นายณัฐภัทร แก้วทอง
ชื่อเล่น : เท็น

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000038
ชื่อ : น.ส.ธัญชนก ช่วงศรี
ชื่อเล่น : รีน่า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000046
ชื่อ : น.ส.ยศวดี หุ้นเจริญ
ชื่อเล่น : ครีม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000053
ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน์ เชาว์วัตร์
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000061
ชื่อ : น.ส.ทอฝัน บุญเซี่ยง
ชื่อเล่น : ผักหวาน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000079
ชื่อ : นายนาธาร ตันประภัสสร
ชื่อเล่น : เปา

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000087
ชื่อ : น.ส.จิดาภา ศุภอักษร
ชื่อเล่น : บูม

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000095
ชื่อ : นายภูธเรศ สังข์มีน้อย
ชื่อเล่น : ภู

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000103
ชื่อ : น.ส.ปราญชลี อรรถมานะ
ชื่อเล่น : ข้าวตัง

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000111
ชื่อ : น.ส.ภาอุษา จรรยาเมตตากุล
ชื่อเล่น : ส้ม

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000129
ชื่อ : นายพฤทธิพงษ์ พินิจอักษร
ชื่อเล่น : ไอซ์

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000137
ชื่อ : น.ส.เปรมยุดา สุรินทร์ศักดิ์
ชื่อเล่น : ปิ๊ง

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000145
ชื่อ : นายกฤตภาส ธงชัยชยากร
ชื่อเล่น : นนท์

ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000152
ชื่อ : น.ส.ญาณิชา สาริกบุตร
ชื่อเล่น : มิ้น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000160
ชื่อ : นายกิตติพิชญ์ เจริญธนโชติ
ชื่อเล่น : เอส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000178
ชื่อ : นายปัณณวิชญ์ ชากร
ชื่อเล่น : วินเนอร์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000186
ชื่อ : นายรพีพงศ์ อินทร์พันธุ์
ชื่อเล่น : นาย
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000194
ชื่อ : น.ส.สุชานันท์ พวงนาค
ชื่อเล่น : อุ้ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000202
ชื่อ : น.ส.เมธาวี กสานติกุล
ชื่อเล่น : เมย์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000210
ชื่อ : น.ส.วลัยพรรณ ไกรจิตต์
ชื่อเล่น : ส้มโอ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000228
ชื่อ : นายพีรณัฐ เต่าทอง
ชื่อเล่น : พี
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000236
ชื่อ : นายกัณตภณ แสงเรือง
ชื่อเล่น : กันต์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000244
ชื่อ : นายกรพรรฒ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
ชื่อเล่น : กร
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000251
ชื่อ : นายเด่นภูมิ ศรีสังข์
ชื่อเล่น : อาซีน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000269
ชื่อ : น.ส.ปวริศา อรุณคีรีโรจน์
ชื่อเล่น : อันตา
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000277
ชื่อ : นายเสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์
ชื่อเล่น : กอล์ฟ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000285
ชื่อ : นายรวิ เศวตรลักษณ์
ชื่อเล่น : ออกัส
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000293
ชื่อ : นายอชิพล ไตรมิตรวิทยากุล
ชื่อเล่น : อชิ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000319
ชื่อ : นายฐปนรรฆ์ พลับไพล
ชื่อเล่น : มิล
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000327
ชื่อ : นายปวริศ จันทนทรัพย์
ชื่อเล่น : โอเล่
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000335
ชื่อ : น.ส.นันท์นภัส ชัยณรงค์
ชื่อเล่น : โยเกิร์ต
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000343
ชื่อ : นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์
ชื่อเล่น : ตะวัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000350
ชื่อ : นายปุญญพัฒน์ เพ็ชรเขียว
ชื่อเล่น : ปุ๊ปปั๊ป
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000368
ชื่อ : นายธนภูมิ แก้วสุขผ่อง
ชื่อเล่น : อลัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000376
ชื่อ : น.ส.ชนาภา มานะการ
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000384
ชื่อ : นายโยธิน ศรีนุติทรัพย์
ชื่อเล่น : ก้าว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000392
ชื่อ : นายชวิศ สฤษฎีชัยกุล
ชื่อเล่น : ขุนแผน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000400
ชื่อ : นายพิภัทร บุญมั่น
ชื่อเล่น : ภัทร
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000418
ชื่อ : น.ส.ณัฏฐามาศ อุดมสันติธรรม
ชื่อเล่น : อิน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000426
ชื่อ : น.ส.วาสนา สุปทนนท์
ชื่อเล่น : เฟิร์น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000434
ชื่อ : นายบวรวัช คละวรรณดี
ชื่อเล่น : เก็ต
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000442
ชื่อ : น.ส.สิรินดา ราชวงศ์
ชื่อเล่น : เฟิร์น
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000459
ชื่อ : นายปัณณ์ ฉัตรชัยอนันต์
ชื่อเล่น : ปันปัน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000467
ชื่อ : น.ส.อติภัทร บูรณวัฒนาโชค
ชื่อเล่น : บิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000475
ชื่อ : น.ส.สุชัญญา คำเพ็ญ
ชื่อเล่น : ไอลีน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000483
ชื่อ : นายภูวริศ ภัทรพิพัฒน์
ชื่อเล่น : หมีพู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000491
ชื่อ : นายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา
ชื่อเล่น : บอล
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000509
ชื่อ : นายตฤณ มาสุจันทร์
ชื่อเล่น : ตินติน
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000517
ชื่อ : น.ส.กวินนาถ น่วมด้วง
ชื่อเล่น : เนม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000525
ชื่อ : นายปณต ลักขณาวราภรณ์
ชื่อเล่น : ปลื้ม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000533
ชื่อ : นายจิรัฎฐ์ สุนิธิอารีนนท์
ชื่อเล่น : เหนือ
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000541
ชื่อ : น.ส.วิรัลยุพา สาลีวัฒนผล
ชื่อเล่น : ฟอร์บส์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000558
ชื่อ : น.ส.จิณห์จุฑา ต่ายเทศ
ชื่อเล่น : กานพลู
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000566
ชื่อ : น.ส.ณัฐฐินันท์ เพ็ชรากูล
ชื่อเล่น :  เขม
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000574
ชื่อ : น.ส.ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน
ชื่อเล่น : น้ำพั้นช์
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000582
ชื่อ : นายศุภกร เสริมศักดิ์
ชื่อเล่น : กร
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000590
ชื่อ : น.ส.ตฏิตา แนบสนิท
ชื่อเล่น : ตาต้า
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000608
ชื่อ : นายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ
ชื่อเล่น : ดิว
ศึกษาต่อ :
รหัสนักเรียน : 6409000616
ชื่อ : นายปิติวัฒน์ มีแสง
ชื่อเล่น : ไนซ์
ศึกษาต่อ :

 

บทความที่เกี่ยวข้อง