ตราสัญลักษณ์โครงการ

ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(เว็บไซต์ : https://www.mhesi.go.th)

ตราสัญลักษณ์โครงการ วมว. 

 

 

 

 

 

 

 

(เว็บไซต์ : http://scius.most.go.th)

ตราสัญลักษณ์โครงการ วมว. มธ-สกร.

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง