รุ่นที่ 10 (2567)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2567 รหัสนักเรียน :   ชื่อ :  นายกฤตบุญ ช่างสัน ชื่อเล่น :  กันต์ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :   ชื่อ :  นายกฤติธี นาถพินิจ ชื่อเล่น :  ต้นน้ำ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :   ชื่อ :  นายพชร ปัญญาธีรานนท์ ชื่อเล่น :  คิว ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :   ชื่อ :  นายศักดิ์พล จันทวาท ชื่อเล่น :  ขนุน ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :   ชื่อ :  นายกันตพัฒน์ พวงดี ชื่อเล่น :  น้ำว้า ศึกษาต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 9 (2566)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2566 รหัสนักเรียน :  6609000010 ชื่อ :  น.ส.ฤทัยกานต์ จันทร์สุข ชื่อเล่น :  ปิ่น ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6609000028  ชื่อ :  นายภูดิส ภาชีรัตน์ ชื่อเล่น :  บูม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6609000036  ชื่อ :  น.ส.ปัณฑารีย์ เกียรติวิมล ชื่อเล่น :  เกรซ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :  6609000044 ชื่อ :  น.ส.จินต์จุฑา ศรีภักดี ชื่อเล่น :  ทรายรี ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน :  6609000051 ชื่อ :  น.ส.วรรณวริน…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 8 (2565)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565 รหัสนักเรียน : 6509000011 ชื่อ : น.ส.ภัคจิรา โอษฐ์แก้ว ชื่อเล่น : แก้ม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000029 ชื่อ : น.ส.ณัชชา สมวัธน์ ชื่อเล่น : เอม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000037 ชื่อ : น.ส.ณัฎฐ์นรีย์ สำราญจิตร ชื่อเล่น : นัท ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000045 ชื่อ : น.ส.ศรธกรฉัตร ปิยะคุณ ชื่อเล่น : กัญจน์ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000052 ชื่อ : นายพรรษวุฒิ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 7 (2564)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 รหัสนักเรียน : 6409000012 ชื่อ : นายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท ชื่อเล่น : โตน ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000020 ชื่อ : นายณัฐภัทร แก้วทอง ชื่อเล่น : เท็น ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000038 ชื่อ : น.ส.ธัญชนก ช่วงศรี ชื่อเล่น : รีน่า ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000046 ชื่อ : น.ส.ยศวดี หุ้นเจริญ ชื่อเล่น : ครีม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000053 ชื่อ : น.ส.ชุติกาญจน์…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 5 (2562)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัสนักเรียน : 6209000022 ชื่อ : น.ส.อภิชญา ขำปลอด ชื่อเล่น : ออมสิน ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสนักเรียน : 6209000030 ชื่อ : น.ส.ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย ชื่อเล่น : จิงจิง ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6209000048 ชื่อ : น.ส.นภกชมณฑน์ ทหารไทย ชื่อเล่น : บัน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  รหัสนักเรียน : 6209000055 ชื่อ : นายมองการณ์ สายบุญศรี ชื่อเล่น : เฮ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 4 (2561)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รหัสนักเรียน : 6109000015 ชื่อ : น.ส.จิรัชญา พึ่งญาติ ชื่อเล่น : เฟ้น ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000023 ชื่อ : น.ส.ศศิกานต์  ทีปกรวรกุล ชื่อเล่น : จูน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนักเรียน : 6109000031 ชื่อ : นายธีรภัทร อนันต์ ชื่อเล่น : ข้าวปุ้น ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000049 ชื่อ : นายวิทวัส  วภักดิ์เพชร ชื่อเล่น : ดาต้า ศึกษาต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รหัสนักเรียน : 6009000016 ชื่อ : นายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์ ชื่อเล่น : คอม ศึกษาต่อ : ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สหราชอาณาจักร รหัสนักเรียน : 6009000024 ชื่อ : นายวัชรพล  มีปิด ชื่อเล่น : เพชร ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัสนักเรียน : 6009000032 ชื่อเล่น : นายชนาธิป  ดีเสียง ชื่อเล่น : ไททั่น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รหัสนักเรียน : 6009000040 ชื่อ : นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์ ชื่อเล่น : โอม…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 2 (2559)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รหัสนักเรียน : 5909000019 ชื่อ : นายณัฐพล  อนุนิวัฒน์ ชื่อเล่น : นิว ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ​ศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000027 ชื่อ : นายธนพ  อัมพะวัต ชื่อเล่น : ข้าวปั้น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000035 ชื่อ : นายเจตนิพัทธ์  เต่าทอง ชื่อเล่น : เบนซ์ ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รหัสนักเรียน : 5909000043 ชื่อ : นายชญานนท์  ชินหอม ชื่อเล่น : นนท์…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 1 (2558)

นักเรียนรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสนักเรียน : 5809000010 ชื่อ : นายจีรเมธ  กล่อมสิงห์ ชื่อเล่น : จีน ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสนักเรียน : 5809000028 ชื่อ : นายชานน  มานะเสถียร ชื่อเล่น : นนท์ ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5809000036 ชื่อ : นายทะคะฮิโระ  ฮาบุ ชื่อเล่น : ฮาบุ ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5809000010 ชื่อ : นายธิติวุฒิ  ไชยะโท…

อ่านเพิ่มเติม