รุ่นที่ 1 (2558)

นักเรียนรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

รหัสนักเรียน : 5809000010

ชื่อ : นายจีรเมธ  กล่อมสิงห์

ชื่อเล่น : จีน

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000028

ชื่อ : นายชานน  มานะเสถียร

ชื่อเล่น : นนท์

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000036

ชื่อ : นายทะคะฮิโระ  ฮาบุ

ชื่อเล่น : ฮาบุ

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000010

ชื่อ : นายธิติวุฒิ  ไชยะโท

ชื่อเล่น : อะตอม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000051

ชื่อ : นายธีรวัฒน์  พุฒพัฒน์

ชื่อเล่น : วัต

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000069

ชื่อ : นายนาวา  พงศดีเลิศ

ชื่อเล่น : ปีย์

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000077

ชื่อ : นายพงศกร  น้อยชุมแพ

ชื่อเล่น : ดอม

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาัลยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000085

ชื่อ : นายพงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ

ชื่อเล่น : อู๋

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5809000093

ชื่อ : นายพศิณ อินทรขาว

ชื่อเล่น : แคน

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด

รหัสนักเรียน : 5809000101

ชื่อ : นายวชิเรศ วงศ์อภัย

ชื่อเล่น : เบสท์

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000119

ชื่อ : นายศุภฤกษ์ วัชรเสถียร

ชื่อเล่น : ปอนด์

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000127

ชื่อ : นายสหรัฐ แสงสว่าง

ชื่อเล่น : เอริท

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักเรียน : 5809000135

ชื่อ : นายเกษมสันต์ วารีนิล

ชื่อเล่น : ไนซ์

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000143

ชื่อ : นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร

ชื่อเล่น : แม็ก

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5809000150

ชื่อ : นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร

ชื่อเล่น : ตัวต่อ

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสนักเรียน : 5809000168

ชื่อ : นายปัญนกฤช ลาภบริสุทธิ์

ชื่อเล่น : ต้นกล้า

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000176

ชื่อ : นายวิศรุต โรจนประศาสน์

ชื่อเล่น : รุต

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักเรียน : 5809000184

ชื่อ : นายโศธนะ วิชาเรือง

ชื่อเล่น : นาย

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000192

ชื่อ : นายอภิวิชญ์ สนโสภณ

ชื่อเล่น : แฮม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 5809000200

ชื่อ : นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์

ชื่อเล่น : มาตา

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 5809000218

ชื่อ : นางสาวญาณิศา ง่วนสำเริง

ชื่อเล่น : ดิส

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000226

ชื่อ : นางสาวฐิติภา เสือยันต์

ชื่อเล่น : ปาล์ม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

รหัสนักเรียน : 5809000234

ชื่อ : นางสาวณัฐชนน สนหลักสี่

ชื่อเล่น : เนย

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000242

ชื่อ : นางสาวบุษบา ช่วยรักษ์

ชื่อเล่น : บูม

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000259

ชื่อ : นางสาวอสมาภรณ์ กมลรัตน์

ชื่อเล่น : ปิ๊ง

ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 5809000267

ชื่อ : นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์

ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 5809000275

ชื่อ : นางสาวธมนวรรณ เงาศรี

ชื่อเล่น : เจเน่

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รหัสนักเรียน : 5809000283

ชื่อ : นางสาวเบญญาภา อยู่ออง

ชื่อเล่น : เบญ

ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสนักเรียน : 5809000309

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ลอยพูล

ชื่อเล่น : พั้นซ์

ศึกษาต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง