รุ่นที่ 1 (2558)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชื่อ : นายจีรเมธ  กล่อมสิงห์
ชื่อเล่น : จีน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายชานน  มานะเสถียร
ชื่อเล่น : นนท์
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายทะคะฮิโระ  ฮาบุ
ชื่อเล่น : ฮาบุ
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายธิติวุฒิ  ไชยะโท
ชื่อเล่น : อะตอม
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายธีรวัฒน์  พุฒพัฒน์
ชื่อเล่น : วัต
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : นายนาวา  พงศดีเลิศ
ชื่อเล่น : ปีย์
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายพงศกร  น้อยชุมแพ
ชื่อเล่น : ดอม
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาัลยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายพงศ์ปกรณ์ จิระชัยประสิทธิ
ชื่อเล่น : อู๋
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : นายพศิณ อินทรขาว
ชื่อเล่น : แคน
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด

ชื่อ : นายวชิเรศ วงศ์อภัย
ชื่อเล่น : เบสท์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นายศุภฤกษ์ วัชรเสถียร
ชื่อเล่น : ปอนด์
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นายสหรัฐ แสงสว่าง
ชื่อเล่น : เอริท
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ : นายเกษมสันต์ วารีนิล
ชื่อเล่น : ไนซ์
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร
ชื่อเล่น : แม็ก
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร
ชื่อเล่น : ตัวต่อ
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ : นายปัญนกฤช ลาภบริสุทธิ์
ชื่อเล่น : ต้นกล้า
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นายวิศรุต โรจนประศาสน์
ชื่อเล่น : รุต
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ : นายโศธนะ วิชาเรือง
ชื่อเล่น : นาย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นายอภิวิชญ์ สนโสภณ
ชื่อเล่น : แฮม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อ : นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์
ชื่อเล่น : มาตา
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ : นางสาวญาณิศา ง่วนสำเริง
ชื่อเล่น : ดิส
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นางสาวฐิติภา เสือยันต์
ชื่อเล่น : ปาล์ม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ชื่อ : นางสาวณัฐชนน สนหลักสี่
ชื่อเล่น : เนย
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นางสาวบุษบา ช่วยรักษ์
ชื่อเล่น : บูม
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นางสาวอสมาภรณ์ กมลรัตน์
ชื่อเล่น : ปิ๊ง
ศึกษาต่อ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ : นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์
ชื่อเล่น : ใบเฟิร์น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อ : นางสาวธมนวรรณ เงาศรี
ชื่อเล่น : เจเน่
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ : นางสาวเบญญาภา อยู่ออง
ชื่อเล่น : เบญ
ศึกษาต่อ : คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ลอยพูล
ชื่อเล่น : พั้นซ์
ศึกษาต่อ : คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บทความที่เกี่ยวข้อง