ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) กลุ่มที่ 1 โครงงานเรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยสารแอนโทไซยานินจากเบอร์รีชนิดต่าง ๆ เพื่อทดสอบผลต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต” ผู้จัดทำ : นายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ น.ส.ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน และ น.ส.ชนาภา มานะการ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุภกร บุญยืน กลุ่มที่ 2 โครงงาน “ผลของรา Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica” ผู้จัดทำ : น.ส.กวินนาถ น่วมด้วง น.ส.สิรินดา ราชวงศ์ และ นายกฤตภาส ธงชัยชยากร อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และ อ.ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวแนะนำโรงเรียนและโครงการ การจัดการเรียนการสอน การเป็นนักเรียนประจำหอพัก รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้   

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้จัดทำ : นายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา นางสาวตฏิตา แนบสนิท และนายภูวริศ ภัทรพิพัฒน์ โครงงานเรื่อง “Development of biopolymers from rice husks for applications” อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบรอบสอง สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าสอบที่ “ติดเชื้อ COVID-19” ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และมีความประสงค์เข้าสอบรอบสอง ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3C188cv 2. ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับใบรับรองแพทย์ และกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3WQ8ZV9 โดยผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถมารายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. (ตามกำหนดการสอบ) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต https://maps.app.goo.gl/tyVx8HnoBeJqbJTMA?g_st=ic

อ่านเพิ่มเติม

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 ขอให้นักเรียนตรวจสอบที่นั่งสอบและเข้าสอบให้ถูกต้องตรงตามที่นั่งสอบของตนเอง ตามลิงก์ด้านล่าง และสำหรับอาหารกลางวัน นักเรียนสามารถซื้อได้ที่โรงอาหาร Green Canteen หรือร้านอาหารอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย   ดาวน์โหลด >>> “ผังที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกรอบสอง ปีการศึกษา 2566”     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 โครงการ วมว.มธ.-สกร. กำหนดให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำปีการศึกษา 2566 ในที่วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง S106 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อแนะนำโครงการฯ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในด้านต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตร รูปการจัดการเรียนการสอน การพักอาศัยในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดกำหนดการประชุมดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบรอบสอง โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.30 น. ณ อาคารหอสมุดเก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   *ขอให้นักเรียนที่เข้าสอบอ่านรายละเอียดกำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด*  

อ่านเพิ่มเติม

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง ปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่เข้าสอบรอบสองทุกคน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง คนละ 700 บาท ระหว่างวันที่ 3 – 13 มกราคม 2566 โดยชำระผ่านทาง ” ธนาคารกรุงไทย ” เลขที่บัญชี ” 475-3-31606-8 “ ชื่อบัญชี “ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.”  (สามารถชำระผ่านทาง Mobile Banking หรือ ตู้ ATM หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร) เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชําระค่าธรรมเนียมการสอบ ที่ http://bit.ly/3PoMhkC หรือสแกน QR Code ด้านล่าง และตรวจสอบสถานะการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ที่ http://bit.ly/3WtDzE1 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง (โดยให้รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันถัดไป หลังจากวันที่โอน)   ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ปีการศึกษา 2566

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบแรก ดาวน์โหลด “ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ รอบแรก” ดาวน์โหลด “รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต” ดาวน์โหลด “เอกสารแนบท้าย 2 (กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง)” ดาวน์โหลด “เอกสารแนบท้าย 3 (การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง)” ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม “อบรมการประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสง”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( รุ่น 8 ) เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสง ณ ห้อง S-102 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเซนเซอร์วัดแสงและให้นักเรียนได้ลงมือประดิษฐ์เซนเซอร์วัดแสงอย่างง่าย ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.นภาพร ยังวิเศษ และผู้ช่วยวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม