กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้การต้อนรับทีมงาน SCiUS Academy

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ หัวหน้าโครงการ SCiUS Academy และทีมงาน พร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ และหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของนักเรียน และได้นำเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทดลอง ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายปภพ บุญยกิจสมบัติ นักเรียน รุ่นที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และในเวลา 15.00-16.30 น. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรม “การอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมาจันทร์ มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และนายปรัตถกร กำลังดี นายอันนาส บินมะฮมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้อง 226 อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 7) เข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี และผู้บริหารคณะที่ให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มธ-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่น 9) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2566 และ 15-16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนใหม่ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้  วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ช่วงบ่ายนักเรียนชั้น ม.4 และผู้ปกครอง ขนย้ายสัมภาระเข้าหอ E1 และ E2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น. กิจกรรมเยี่ยมชมสมุดหอป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต   วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม “เสริมสร้างความคิดเพื่อการปรับตัว และการบริการเวลา”…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว. มธ.-สกร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รุ่น 9) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. กล่าวแนะนำโครงการ ณ ห้อง S – 106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยทางโครงการได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เป็นเวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 13,15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และสังคมใหม่ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในทุกๆ…

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผู้สอนนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดประชุมอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และโรงเรียน ในการนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ            

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “13th SCiUS Forum”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “13th SCiUS Forum” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลไปได้ถึง 15 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 4 รางวัล เหรียญเงิน 1 รางวัล และเหรียญทองแดง 10 รางวัล (จากทั้งหมด 22 โครงงาน) ทางโครงการฯ ขอชื่นชม “นักเรียนรุ่น 7 ทุกคน” ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายาม จนประสบความสำเร็จและสามารถทำผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม และโครงการฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่คอยดูแล และให้คำแนะนำแก่นักเรียนเป็นอย่างดีค่ะ                   

อ่านเพิ่มเติม