กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้น ม.5-6 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก ให้กับตราสินค้าชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียน พร้อมกับกล่าวแนะนำบริษัท จากนั้นนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาดูขั้นตอนกระบวนการผลิต ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) จำนวน 5 กลุ่มโครงงาน และนักเรียนที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 กลุ่มโครงงาน  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 15 คน และรายชื่อสำรอง 4 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 3 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 14 คน และรายชื่อสำรอง 2 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน    

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ และนายฐปนรรฆ์ พลับไพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Computer Science and Engineering Conference 2023 (ICSEC 2023)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานเรื่อง “Pest detection and analysis system of CNT0718-26-1-1-1 rice” อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ นายปภังกร ฤกษ์สันทัด และนายภูริวัฒน์ จตุเทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8 ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy Registration ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผลงานเรื่อง “Identification and in silico sequence annotation of S8 family protease (FE3456)” อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤทธิพงษ์ พินิจอักษร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

SCiUS TU Sports Days 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง SCiUS TU Sports Days 2023 ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่า และส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจ โดยกิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาปิงปอง บาสเกตบอล และแชร์บอล และวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. แข่งขันกีฬาวิ่งเปรี้ยวและชักเย่อ แชร์บอล และฟุตซอล ณ  อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เภสัชกร อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ และมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เภสัชกรต้องวิจัยยาอย่างเดียวหรือ” โดยมี รศ.ดร.เภสัชกร รัฐพล อาษาสุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน หลังจากนั้นนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การไทเทรตเกี่ยวกับแผนปัจจุบันอย่างไร โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง อรภา สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.เภสัชกรหญิง ศรีวรรณ ธีระมั่นคง ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ Singapore University of Technology and Design

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายปณัฐ สุวรรณสิงห์ (น้องต้นไม้) นักเรียนรุ่น 6 ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในสาขา Computer Engineering จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ National University of Singapore (NUS), Nanyang Technological University (NTU) และ Singapore University of Technology and Design (SUTD) โดยได้เลือกเข้าศึกษาต่อที่ Singapore University of Technology and Design พร้อมกับได้รับทุนการศึกษา ASEAN Undergraduate Scholarship จากมหาวิทยาลัย (ครอบคลุมค่าเทอม ค่ากินอยู่ ค่าที่พัก ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จนจบการศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษางานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย และฟังบรรยายพิเศษงานวิจัยและนวัตกรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต           โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทพ.สุธี สุขสุเดช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักเรียนและบุคลากรของโครงการฯ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล ผศ.ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท และอาจารย์ ทพ.ขวัญวงศ์ บุญพิทักษ์ เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ พร้อมกับนำนักเรียนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย           ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม