กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น10)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 10) วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-14.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (รุ่น 10) ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นอาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้ประชุมชี้แจ้งแนวทางการเรียนการสอน และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ “อาชีพในโลกแห่งอนาคต” และอาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ ได้ประชุมชี้แจ้งกฏระเบียบการเป็นนักเรียนหอพักประจำโครงการฯ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กองกิจการนักศึกษา และสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มาร่วมบรรยายในเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และการใช้งานบริการต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง  ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง   

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น (รุ่น 8)

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 วันที่ 6-11 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู และเจ้าหน้าที่โครงการ วมว.มธ.-สกร. นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 8 เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการระหว่างนักเรียนโครงการ กับนักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรในสถาบันวิจัยหรือสถาบันศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ เห็นความเป็นไปของโลก ตลอดจนเทคโนโลยีที่ก้าวเดินไปอย่างรวดเร็ว นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต และได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ศิลปวัฒนธรรม โดยในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Foods with function claims” โดย Professor Takashi Mishima (Faculty of Bioresources, Mie University) และได้เยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย Mie University จากนั้นได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น ณ โรงเรียน Tsu High School นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว ทางโครงการฯ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 8 และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทุกท่านที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม 14th SCiUS Forum ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้นักเรียนสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง 27 รางวัล โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 12 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล รางวัล Special Award ที่มอบโดยหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จำนวน 5 รางวัล รางวัล Curiosity-based Award จำนวน 1 รางวัล (เป็นรางวัลพิเศษจากกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาบนพื้นฐานความสงสัยใคร่รู้เพื่อริเริ่มการทำโครงงานของนักเรียน) รางวัล Poster Popular Vote จำนวน 3 รางวัล  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 8 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 9 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 6 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 3 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน วิชาภูมิศาสตร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 2 คน

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้น ม.5-6 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเส้นทางอาชีพ ณ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ดำเนินการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลช่องปาก ให้กับตราสินค้าชั้นนำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญชัย พานิชการ กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด กล่าวต้อนรับบุคลากรและนักเรียน พร้อมกับกล่าวแนะนำบริษัท จากนั้นนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และศึกษาดูขั้นตอนกระบวนการผลิต ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณผู้บริหาร วิทยากร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์นำนักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ค่ะ

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน

ผลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) รอบข้อเสนอโครงงาน โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) จำนวน 5 กลุ่มโครงงาน และนักเรียนที่ได้รับ เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินโครงร่างงานวิจัย รอบข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 กลุ่มโครงงาน  

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์  จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 15 คน และรายชื่อสำรอง 4 คน วิชาชีววิทยา จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 3 คน วิชาเคมี จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 14 คน และรายชื่อสำรอง 2 คน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จำนวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 5 คน และรายชื่อสำรอง 1 คน    

อ่านเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSEC 2023

วันที่ 13-15 กันยายน 2566 นายรัฐภูมิ ระงับทุกข์ และนายฐปนรรฆ์ พลับไพล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “The 27th International Computer Science and Engineering Conference 2023 (ICSEC 2023)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานเรื่อง “Pest detection and analysis system of CNT0718-26-1-1-1 rice” อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ประภาพร รัตนธำรง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายอคิราภ์ น้อยสวัสดิ์ นายปภังกร ฤกษ์สันทัด และนายภูริวัฒน์ จตุเทน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8 ) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference (ABB2023) : Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy Registration ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผลงานเรื่อง “Identification and in silico sequence annotation of S8 family protease (FE3456)” อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์

อ่านเพิ่มเติม

เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤทธิพงษ์ พินิจอักษร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 7) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม