ระเบียบหอพัก

ระเบียบโครงการ วมว.มธ.-สกร.
ว่าด้วยการอยู่ประจำในหอพักโครงการ วมว.มธ.-สกร.
พ.ศ. 2562

เพื่อให้การอยู่ประจำหอพักของนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบโครงการ วมว.มธ.-สกร.ว่าด้วยการอยู่ประจำในหอพักโครงการ วมว.มธ.-สกร. พ.ศ. 2562”
ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดของโครงการ วมว.มธ.-สกร. ที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการโครงการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
ข้อความทั่วไป

ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“โครงการ”  หมายถึง โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.)
“หอพัก”  หมายถึง สถานที่ที่โครงการจัดไว้เพื่อเป็นที่พักอาศัยของนักเรียนในโครงการ
“บริเวณหอพัก”  ให้หมายความรวมถึง สถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยและหอพักของโครงการตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว
“ห้องพัก”  หมายถึง ห้องที่โครงการกำหนดให้กับนักเรียนพักอาศัย
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการกิจการหอพักโครงการ วมว.มธ.-สกร. “นักเรียน”  หมายถึง นักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. และพักอาศัยอยู่ในหอพัก
“หัวหน้านักเรียน”  หมายถึง   นักเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และอาจารย์หอพัก
“อาจารย์หอพัก” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโครงการมีหน้าที่ปกครองและควบคุมกำกับการพักอาศัยในหอพักของนักเรียน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในหอพัก

“ผู้ปกครอง” หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับ-ส่งนักเรียนไว้กับโครงการ วมว.มธ.-สกร.
“ผู้พักอาศัย” ให้หมายความรวมถึง นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยในบริเวณหอพัก
“สิ่งต้องห้าม” หมายถึง สิ่งต้องห้ามตามกฎหมายและให้หมายความรวมถึง บุหรี่ สุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง ยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท และสิ่งอื่นๆตามที่โครงการกำหนด
ข้อ 6.  ให้โครงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการหอพักโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประกอบด้วย คณะกรรมการอาจารย์ และบุคลากรของโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 6 คน เป็นอนุกรรมการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1)  พิจารณาเสนออาจารย์หอพักและเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ
(2)  เป็นที่ปรึกษาอาจารย์หอพักในกิจการเกี่ยวกับการปกครองและดูแลนักเรียน
(3)  ปกครองดูแลนักเรียนโดยทั่วไปและจัดกิจกรรมส่งเสริมการปกครองในหอพัก
(4)  แต่งตั้งหัวหน้านักเรียน
(5)  พิจารณาและลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดในหอพัก
(6)  ออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ข้อปฏิบัติ ข้อห้าม ตามที่ระเบียบกำหนด
(7)  หน้าที่อื่นตามที่โครงการมอบหมาย

หมวด 2
พันธกรณี การเข้าออกหอพัก ข้อปฏิบัติ และข้อห้าม

ข้อ 7.  พันธกรณีของนักเรียนทุกคน
(1)  มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน พื้นที่ส่วนกลาง และบริการในหอพัก

(2)  มีความปลอดภัยในหอพัก มีสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อสุขภาพ
(3)  ร่วมกันป้องกันปัจจัยที่อาจมีผลกระทบหรือคุกคามต่อสุขภาพของนักเรียนในหอพักโดยรวม โดยมีหน้าที่ต้องแจ้งให้อาจารย์หอพักได้ทราบโดยมิชักช้าเมื่อรู้หรือควรรู้ถึงการเจ็บป่วยหรือน่าจะเจ็บป่วยของเพื่อนนักเรียนหรือของตัวนักเรียนเองเพื่อกำหนดวิธีการควบคุมปัจจัยดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที
ข้อ 8.  การเข้าและการออกหอพัก
นักเรียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าและการออกหอพักโดยเคร่งครัด
การเข้า การออก การรับการส่ง กำหนดเวลาเข้าและออก การตรวจสอบ ในกรณีที่มีเหตุวิสัยที่อาจจะทำให้นักเรียนไม่ได้รับความปลอดภัย และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งข้อยกเว้นที่จำเป็นสำหรับการเข้าการออกให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
ข้อ 9. ข้อปฏิบัติ
(1) ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางในหอพักและบริเวณหอพัก
(2) ใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง ไฟฟ้า หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่นอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงส่วนรวม
(3) เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของโครงการ อาจารย์หอพัก และหัวหน้านักเรียนโดยเคร่งครัด
(4) ยินยอมและอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์หอพักในการเข้าตรวจห้องพักของนักเรียนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการกำหนด

(5) ข้อปฏิบัติอื่นตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
ข้อ 10. ข้อห้ามของนักเรียนในหอพัก
(1)  เข้าออกหอพักโดยใช้ทางอื่นที่มิใช่ทางที่หอพักกำหนดไว้
(2)  เปลี่ยนหรือย้ายห้องพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพัก
(3)  แต่งกายไม่สุภาพและไม่เหมาะสมในหอพักและบริเวณหอพัก เช่น การสวมชุดนอนหรือชุดที่ไม่สุภาพในบริเวณส่วนกลางหรือชั้นล่าง
(4)  นำสัตว์เข้ามาหรือเลี้ยงในหอพัก
(5)  นำบุคคลภายนอกเข้ามาในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพัก
(6)  ประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศในบริเวณหอพัก ไม่ว่าจะกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ

(7) กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธินักเรียนในหอพักหรือผู้อยู่อาศัยในหอพัก
(8) เข้าไปในหอพักหรือบริเวณหอพักของนักเรียนหรือผู้อยู่อาศัยที่เป็นเพศตรงข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์หอพัก หรือเข้าไปโดยไม่มีเหตุอันควรในลักษณะลักลอบ ซ่อนเร้น
(9)  ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในหอพักหรือบริเวณหอพัก
(10) นำสิ่งผิดต้องห้ามเข้ามาในหอพักหรือบริเวณหอพัก
(11) การกระทำอื่นใดในหอพักและบริเวณหอพักที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ร่างกาย การพนัน ยาเสพติด เป็นต้น   
(12) ข้อห้ามอื่นตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด

หมวด 3
ความชอบและรางวัล  

ข้อ 11. นักเรียนที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตนอยู่ภายในขอบเขตของระเบียบ มีความสามารถโดดเด่นและอื่นๆ จะได้รับรางวัลจากโครงการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณลักษณะและการพิจารณาคุณลักษณะของนักเรียนที่สมควรจะได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับรางวัล และประเภทของรางวัล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการกำหนด ไว้ในภาคผนวก ที่ว่าด้วย แบบคำร้องของแก้ไขประวัติการทำผิดของนักเรียนหอพัก

หมวด 4
การกระทำที่ผิดระเบียบ โทษ กำหนดโทษ และวิธีการอื่นแทนการลงโทษ

ข้อ 12. การกระทำหรือการไม่กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อกำหนดที่คณะอนุกรรมการกำหนดขึ้นใช้บังคับตามระเบียบข้อ 6 (6) เป็นความผิดตามระเบียบ
การกระทำหรือการไม่กระทำการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ 10 (8) (9) (10) (11) และตามข้อกำหนดที่คณะอนุกรรมการกำหนดให้เป็นความผิดตามระเบียบอย่างร้ายแรง

การกระทำหรือการไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดและมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดตามระเบียบการกระทำผิด ระเบียบใดไม่ชัดเจนว่าเป็นความผิดตามระเบียบอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นผู้วินิจฉัย
ข้อ 13. โทษตามระเบียบมี  4  สถาน ดังนี้
(1)  ว่ากล่าวตักเตือน

(2)  ภาคทัณฑ์เป็นหนังสือโดยแจ้งผู้ปกครอง
(3)  ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือโดยแจ้งผู้ปกครอง
(4)  ตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก
วิธีการอื่นแทนการลงโทษมีดังนี้
(1)  ตัดคะแนนความประพฤติ ตามที่ระบุในภาคผนวก ว่าด้วยประเภทของการกระทำผิดกฎ ระเบียบหอพัก และเกณฑ์การตัดคะแนน ที่แนบมาด้วย
(2)  การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในหอพักและบริเวณหอพัก
(3)  บันทึกความผิดตามระเบียบไว้ในทะเบียนความผิดตามระเบียบของนักเรียน
(4)  มีหนังสือรายงานความประพฤติให้ผู้ปกครองทราบและเชิญพบ
(5)  อื่นๆตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาสำหรับการตัดคะแนนความประพฤติ การเชิญพบผู้ปกครอง หรือการเพิ่มเติมวิธีการอื่นแทนการลงโทษนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด
ข้อ 14. นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบต้องได้รับโทษตามระเบียบ เว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือเป็นความผิดที่คณะอนุกรรมการเห็นควรให้ใช้วิธีการอื่นแทนการลงโทษ
ความผิดที่ไม่ใช่ความผิดอย่างร้ายแรงให้กำหนดโทษว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือโดยแจ้งผู้ปกครองสถานใดสถานหนึ่งหรือทั้งสองสถาน และจะใช้วิธีการอื่นแทนการลงโทษวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการร่วมด้วยก็ได้
ความผิดอย่างร้ายแรงให้ลงโทษภาคทัณฑ์เป็นหนังสือโดยแจ้งผู้ปกครองหรือตัดสิทธิ์การอยู่หอพักสถานใดสถานหนึ่ง
ข้อ 15. ห้ามมิให้กำหนดโทษตามข้อ 13 (3) และ (4) กับความผิดที่ไม่ร้ายแรง เว้นแต่
(1) ไม่ใช่ความผิดครั้งแรก และเคยผ่านการลงโทษหรือวิธีการอื่นแทนการลงโทษตามระเบียบนี้มาก่อนแล้วกว่า  7  ครั้ง

(2) ไม่ใช่ความผิดครั้งแรก และยังไม่พ้นกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขตามข้อกำหนดในหนังสือว่ากล่าวตักเตือนหรือหนังสือทัณฑ์บนจากความผิดครั้งก่อน ได้มากระทำความผิดครั้งใหม่ซ้ำอีก
(3) เป็นการกระทำความผิดที่มีลักษณะการกระทำหรือพฤติการณ์ที่ร้ายแรง คุกคาม หรือมีผล กระทบต่อความปลอดภัยหรือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในหอพักและบริเวณหอพัก กรณีเช่นนี้ให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการเป็นผู้เสนอให้โครงการพิจารณาสั่งการ

จึงประกาศมาให้ทราบ โดยทั่วกัน

                  ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน   มกราคม   พ.ศ. 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง