รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560

 

ชื่อ : นายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์
ชื่อเล่น : คอม
ศึกษาต่อ : ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อ : นายวัชรพล  มีปิด
ชื่อเล่น : เพชร
ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อเล่น : นายชนาธิป  ดีเสียง
ชื่อเล่น : ไททั่น
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์
ชื่อเล่น : โอม
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ชื่อ : นายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร
ชื่อเล่น : ต้นน้ำ
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : นายภัทร์วศิน  สุกใส
ชื่อเล่น : กล้า
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : นายภานุพงศ์  หอมไกร
ชื่อเล่น : พีพี
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.จันทกานต์ แสงเสริฐเศรษฐ์
ชื่อเล่น : ฟ้า
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.จุฑามาศ  คำน้อย
ชื่อเล่น : พลอย
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.ชฎาพร  บุญส่ง
ชื่อเล่น : แพรว
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.พิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์
ชื่อเล่น : พิม
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.ภคมน โอสุวรรณรัตน์
ชื่อเล่น : พรีม
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.รวิสรา  ซื่อตรง
ชื่อเล่น : น้ำขิง
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ชื่อ : น.ส.กันตา  เมธีวิวัฒน์
ชื่อเล่น : กิ๊ฟ
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ชื่อ : น.ส.จันทร์กระจ่าง  วัฒนะ
ชื่อเล่น : จ้าวจันทร์
ศึกษาต่อ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ : น.ส.ทัตชญา พินิตชยากร
ชื่อเล่น : หยก
ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.ธนวรรณ หฤทัยสุขสันต์
ชื่อเล่น : อร
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.พรนภัส  จิตประสาน
ชื่อเล่น : ป๊อบ
ศึกษาต่อ : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.พลอยพิชชา อนุภัทรอนันต์
ชื่อเล่น : แองเจิ้ล
ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.พสชนัน  พละกลาง
ชื่อเล่น : อาย
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.พิชชาพร  นิยะบุตร
ชื่อเล่น : กิ่ง
ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ : น.ส.ภทรพร  พงษ์พานิช
ชื่อเล่น : สอง
ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.ภูริตา  อรุณชาติ
ชื่อเล่น : ฝน
ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ : น.ส.เมธาพร  ธรรมรัตน์
ชื่อเล่น : เมย์
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ : น.ส.วรรษธณพร จันทร์ฉาย
ชื่อเล่น : ซี
ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ : น.ส.วาณี พริกบุญจันทร์
ชื่อเล่น : เตย
ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (อินเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อ : น.ส.ศิรดา  คงสมแสวง
ชื่อเล่น : ดรีม
ศึกษาต่อ : คณะสหเวชศาสตร์
สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ : น.ส.ศุทธวีร์  คล้ายแดง
ชื่อเล่น : วีร์
ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง