รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560

รหัสนักเรียน : 6009000016

ชื่อ : นายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์

ชื่อเล่น : คอม

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ ณ สหราชอาณาจักร (ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

รหัสนักเรียน : 6009000024

ชื่อ : นายวัชรพล  มีปิด

ชื่อเล่น : เพชร

ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสนักเรียน : 6009000032

ชื่อเล่น : นายชนาธิป  ดีเสียง

ชื่อเล่น : ไททั่น

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6009000040

ชื่อ : นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์

ชื่อเล่น : โอม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000057

ชื่อ : นายภัทรพล  วิศิษฏ์มณเฑียร

ชื่อเล่น : ต้นน้ำ

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000065

ชื่อ : นายภัทร์วศิน  สุกใส

ชื่อเล่น : กล้า

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสbรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000073

ชื่อ : นายภานุพงศ์  หอมไกร

ชื่อเล่น : พีพี

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000099

ชื่อ : นางสาวจันทกานต์ แสงเสริฐเศรษฐ์

ชื่อเล่น : ฟ้า

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000107

ชื่อ : นางสาวจุฑามาศ  คำน้อย

ชื่อเล่น : พลอย

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000115

ชื่อ : นางสาวชฎาพร  บุญส่ง

ชื่อเล่น : แพรว

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000123

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ชญา จิตติธรรมรักษ์

ชื่อเล่น : พิม

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000131

ชื่อ : นางสาวภคมน โอสุวรรณรัตน์

ชื่อเล่น : พรีม

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000149

ชื่อ : นางสาวรวิสรา  ซื่อตรง

ชื่อเล่น : น้ำขิง

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 6009000156

ชื่อ : นางสาวกันตา  เมธีวิวัฒน์

ชื่อเล่น : กิ๊ฟ

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000164

ชื่อ : นางสาวจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ

ชื่อเล่น : จ้าวจันทร์

ศึกษาต่อ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รหัสนักเรียน : 6009000172

ชื่อ : นางสาวทัตชญา พินิตชยากร

ชื่อเล่น : หยก

ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000180

ชื่อ : นางสาวธนวรรณ หฤทัยสุขสันต์

ชื่อเล่น : อร

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6009000198

ชื่อ : นางสาวพรนภัส  จิตประสาน

ชื่อเล่น : ป๊อบ

ศึกษาต่อ : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000206

ชื่อ : นางสาวพลอยพิชชา อนุภัทรอนันต์

ชื่อเล่น : แองเจิ้ล

ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000214

ชื่อ : นางสาวพสชนัน  พละกลาง

ชื่อเล่น : อาย

ศึกษาต่อ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รหัสนักเรียน : 6009000222

ชื่อ : นางสาวพิชชาพร  นิยะบุตร

ชื่อเล่น : กิ่ง

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รหัสนักเรียน : 6009000230

ชื่อ : นางสาวภทรพร  พงษ์พานิช

ชื่อเล่น : สอง

ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6009000248

ชื่อ : นางสาวภูริตา  อรุณชาติ

ชื่อเล่น : ฝน

ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รหัสนักเรียน : 6009000255

ชื่อ : นางสาวเมธาพร  ธรรมรัตน์

ชื่อเล่น : เมย์

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัสนักเรียน : 6009000263

ชื่อ : นางสาววรรษธณพร จันทร์ฉาย

ชื่อเล่น : ซี

ศึกษาต่อ : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัสนักเรียน : 6009000271

ชื่อ : นางสาววาณี พริกบุญจันทร์

ชื่อเล่น : เตย

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รหัสนักเรียน : 6009000289

ชื่อ : นางสาวศิรดา  คงสมแสวง

ชื่อเล่น : ดรีม

ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

รหัสนักเรียน : 6009000297

ชื่อ : นางสาวศุทธวีร์  คล้ายแดง

ชื่อเล่น : วีร์

ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่เกี่ยวข้อง