วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะกระบวนและการคิดแบบวิทยาศาสตร์สำหรับการเป็นนักวิจัย นักวิชาการวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ
  1. จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
  2. บริหารจัดการศึกษาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนานักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพในระดับสากล
  4. ร่วมมือ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง