วัตถุประสงค์โครงการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 16 แห่ง ในการสร้างฐานกำลังคนทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาและทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้น ตลอดจนส่งเสริมให้มีใจรักด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง และเน้นการสร้างฐานกำลังคนที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป ซึ่งมุ่งหวังและคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะมีผลสำเร็จที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาศักยภาพด้านตามความถนัดและความสนใจ
 3. สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
 4. มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล
 5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner)
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
 7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้
 8. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกทางและเหมาะสม เพื่อเป็นฐานกำลังคนที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิจัยในอนาคตของประเทศชาติ
 2. ขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปในวงกว้าง และนำไปสู่ระบบการผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง
 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โรงเรียน และมหาวิทยาลัย

บทความที่เกี่ยวข้อง