หลักสูตรโครงการ

หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ได้พัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลักสูตรของโครงการ วมว.มธ.-สกร. มีความโดดเด่นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสากล โดยการลงมือปฏิบัติจริงและใช้หลัก Project – Based Learning ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และนำไปสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เน้นบูรณาการความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

หลักการของหลักสูตร โครงการ วมว. มธ.- ส.ก.ร.  

หลักการของหลักสูตร โครงการ วมว. มธ.- ส.ก.ร. เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรกลางของโครงการ วมว. ซึ่งมีหลักการที่สำคัญดังนี้

 1. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในด้านทักษะความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม
 2. ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เทียบเคียงได้กับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล ระดัับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2555
 3. เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ตามความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริบทของท้องถิ่น
 4. เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
 5. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
 6. ส่งเสริมการประดิษฐ์ คิดค้น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในกระบวนการวิจัยและเป้าหมายของการวิจัยที่มีต่อท้องถิ่นผ่านองค์รวมของความรู้
 7. มุ่งเน้นไปสู่การต่อยอดในการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ (World Class)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงการ วมว. มธ.- ส.ก.ร.
 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
 3. สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
 4. มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล
 5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner)
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม
 7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้
 8. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พุทธศักราช 2563

รายละเอียดหลักสูตร ปี พ.ศ.2563

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พุทธศักราช 2561

รายละเอียดหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พุทธศักราช 2559

รายละเอียดหลักสูตร ปี พ.ศ.2559

บทความที่เกี่ยวข้อง