การประชุมผู้สอนนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดประชุมอาจารย์และครูผู้สอนนักเรียนชั้น ม.4-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมหารือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และโรงเรียน ในการนี้ ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และคณะอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะ            

อ่านเพิ่มเติม