นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิวพร เพ็งผล และนางสาวนิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “Multifunctional Exercise Machine for the Elderly” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์สายรัก สอาดไพร) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021) แบบออนไลน์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Junior Young Rising Stars of Science Award 2021 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์             สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงของประเทศ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีรางวัล Junior Young Rising Stars of Science เพื่อมอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ทำโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความดูแลและ รับผิดชอบของ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นครั้งแรก นอกจากเป็นการเชิดชูเกียรติของนักเรียนเหล่านี้แล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อใน ระดับปริญญาบัณฑิตในด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งคาดหวังว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักเทคโนโลยีที่มี ความสามารถสูงในระดับประเทศหรือในระดับสากลได้ต่อไป           ในปี พ.ศ. 2564 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 5)…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาชิกทีม SKR 1  นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ นายปภพ บุญยกิจสมบัติ นายคุณานนท์ เริงทรง

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายพสิษฐ์ ชิงสกล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 6) ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก 2 หน่วยงาน ได้แก่ • สาขาการศึกษาและวิชาการ โดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์สังคม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • สาขาทักษะวิชาการดีเด่น โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 3 ปีการศึกษา 2563

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการค่าย 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ  นางสาวขวัญข้าว ฉะอุ่ม (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) : ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 (17th TChO) แข่งขันแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นายธีร์กวิน กาญจนแสนส่ง (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) : ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (18th TMO) แข่งขันแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    นายภูผา สุวรรณเอนก (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) : ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (20th TPhO) แข่งขันแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม…

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 36th World Conference on Applied Science, Engineering & Technology

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว.มธ.-สกร. นางสาวณิชกานต์ คงคางาม นางสาวธนิษฌา สุภากุล และ นายศิวเวท สืบพงศ์พัฒนา เข้าร่วมนำเสนอโครงงานหัวข้อเรื่อง “The study on circuits and cycles in graphs representing 3D fabrics” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ อาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 36th World Conference on Applied Science, Engineering & Technology ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองจากการนำเสนอโครงงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISSI 2021

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” จากการนำเสนอโครงงานรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 36 (The 2nd International Conference for Students in Science and Innovation: ISSI) ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ รางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบบรรยาย และรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอแบบโปสเตอร์  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โครงงานเรื่อง “Development of tool for estimating Alzheimer’s disease risk by using miRNA as biomarker” ผู้จัดทำ : นางสาวชญานิศ ปันจักร์ และ นางสาวมิ่งขวัญ อันนา วสันต์รักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 11th SCiUS Forum

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) ทั้ง 20 กลุ่ม ที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 11th SCiUS Forum ที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2564 โดยในการประกวดโครงงานครั้งนี้ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 2 กลุ่ม เหรียญเงิน 8 กลุ่ม และเหรียญทองแดง 10 กลุ่ม และได้รับรางวัล Popular vote E-poster 2 กลุ่มจากสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเคมี  คลิก >>>  ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรม 11th SCiUS Forum ศูนย์ มธ.-สกร. รางวัล Popular vote E-poster โครงงาน “The study on circuits and cycles in…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ (น้องปั๋น)

นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจาก รายการ Classical/National/Demu-character

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

อ่านเพิ่มเติม