ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2566 (ปีที่ 6) 1. นายปธานิน ประจำแท่น (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง / กลุ่มวิจัยกระบวนการทางวัสดุและการผลิตอัตโนมัติ ภายใต้การดูแลของ ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ 2. นางสาวนพวรรณ จิตต์สมุทร (นักเรียนชั้น ม.4 รุ่นที่ 8 ) ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทีมวิจัยนวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช/ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้การดูแลของ ดร.สุริยันตร์ ฉะอุ่ม โดยโครงการดังกล่าวข้างต้นจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฐานวิทยาศาสตร์ หรือในโครงการพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและครูวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝนทักษะการวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ของศูนย์วิจัยแห่งชาติของ สวทช. โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล ซึ่งมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 13…

อ่านเพิ่มเติม

การมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566   ให้ผู้ปกครองและนักเรียน ไปมอบตัวและทำสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัวและทำสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้ 1. ใบมอบตัวนักเรียน ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3mdnu8D ) 2. หนังสือสัญญามอบตัว ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3kJ3bPX ) 3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( ดาวน์โหลดที่  https://bit.ly/3KMeLo6 ) 4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)…

อ่านเพิ่มเติม

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริง รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือสละสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils  หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง หากไม่ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2566 (ภายในเวลา 16.30 น.) จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวตามลำดับ ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันสิทธิ์  >>>  http://bit.ly/3KMeLo6 ดาวน์โหลดหนังสือขอสละสิทธิ์ >>>  http://bit.ly/3IFh8GC ตรวจสอบสถานะการยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ได้ที่   http://bit.ly/41xOjET ——————————————————————- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต Click >>>  ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  Click >>>  เอกสารแนบท้าย 1  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสอง Click >>>  เอกสารแนบท้าย 2  กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว   Click >>>  เอกสารแนบท้าย 3  บัญชีรายชื่อสำรองส่วนกลาง  Click >>>  เอกสารแนบท้าย 4  สถานที่ในการยื่นขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)   DOWNLOAD >>>  แบบฟอร์มขอดูคะแนนสอบรองสอง (สงวนสิทธิ์สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น)  DOWNLOAD >>>  หนังสือยืนยันสิทธิ์  DOWNLOAD >>>  หนังสือขอสละสิทธิ์   ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  ส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ หรือหนังสือขอสละสิทธิ์ มาที่เว็บไซต์ http://bit.ly/3RLYils   หรือสแกน QR…

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม “Chem Challenge ครั้งที่ 10”

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร แก้วทอง และ นายภูธเรศ สังข์มีน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่นที่ 7) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 10” จัดโดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ขอบคุณภาพจาก เพจ Chem Challenge – การตอบปัญหาวิชาการเคมี โดยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนกับโครงการ วมว.มธ.-สกร.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองนักเรียนกับโครงการ วมว.มธ.-สกร. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขึ้นกล่าวชี้แจงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโครงการฯ อาทิเช่น การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการดูแลนักเรียนในหอพัก เป็นต้น และครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.4-6 เพื่อแจ้งผลคะแนนกลางภาคของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการพัฒนานักเรียนต่อไป ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ    

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงินระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (YSC 2023) กลุ่มที่ 1 โครงงานเรื่อง “การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแม่เหล็กด้วยสารแอนโทไซยานินจากเบอร์รีชนิดต่าง ๆ เพื่อทดสอบผลต่อเซลล์สิ่งมีชีวิต” ผู้จัดทำ : นายอิทธิพัทธ์ พิณพาทย์เพราะ น.ส.ลัลนา ภูมิพัฒน์โยธิน และ น.ส.ชนาภา มานะการ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุภกร บุญยืน กลุ่มที่ 2 โครงงาน “ผลของรา Trichoderma sp. ที่เลี้ยงร่วมกับไซยาโนแบคทีเรีย Nostoc sp. ต่อการเจริญและการป้องกันโรคในผักบุ้งจีน Ipomoea aquatica” ผู้จัดทำ : น.ส.กวินนาถ น่วมด้วง น.ส.สิรินดา ราชวงศ์ และ นายกฤตภาส ธงชัยชยากร อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และ อ.ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวแนะนำโรงเรียนและโครงการ การจัดการเรียนการสอน การเป็นนักเรียนประจำหอพัก รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้   

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้จัดทำ : นายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา นางสาวตฏิตา แนบสนิท และนายภูวริศ ภัทรพิพัฒน์ โครงงานเรื่อง “Development of biopolymers from rice husks for applications” อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม

การแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบรอบสอง สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าสอบที่ “ติดเชื้อ COVID-19” ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และมีความประสงค์เข้าสอบรอบสอง ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3C188cv 2. ส่งแบบฟอร์มพร้อมกับใบรับรองแพทย์ และกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ขอเข้าสอบที่  >>>  http://bit.ly/3WQ8ZV9 โดยผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถมารายงานตัวและลงทะเบียนเข้าสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. (ตามกำหนดการสอบ) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต https://maps.app.goo.gl/tyVx8HnoBeJqbJTMA?g_st=ic

อ่านเพิ่มเติม