รุ่นที่ 5 (2562)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2562 รหัสนักเรียน : 6209000022 ชื่อ : น.ส.อภิชญา ขำปลอด ชื่อเล่น : ออมสิน ศึกษาต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัสนักเรียน : 6209000030 ชื่อ : น.ส.ณัฐนิช เชื้อพลพิชัย ชื่อเล่น : จิงจิง ศึกษาต่อ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6209000048 ชื่อ : น.ส.นภกชมณฑน์ ทหารไทย ชื่อเล่น : บัน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  รหัสนักเรียน : 6209000055 ชื่อ : นายมองการณ์ สายบุญศรี ชื่อเล่น : เฮ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 4 (2561)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2561 รหัสนักเรียน : 6109000015 ชื่อ : น.ส.จิรัชญา พึ่งญาติ ชื่อเล่น : เฟ้น ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000023 ชื่อ : น.ส.ศศิกานต์  ทีปกรวรกุล ชื่อเล่น : จูน ศึกษาต่อ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รหัสนักเรียน : 6109000031 ชื่อ : นายธีรภัทร อนันต์ ชื่อเล่น : ข้าวปุ้น ศึกษาต่อ : สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 6109000049 ชื่อ : นายวิทวัส  วภักดิ์เพชร ชื่อเล่น : ดาต้า ศึกษาต่อ…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 3 (2560)

รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 รหัสนักเรียน : 6009000016 ชื่อ : นายภาสวิชญ์  กาลศิริศิลป์ ชื่อเล่น : คอม ศึกษาต่อ : ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สหราชอาณาจักร รหัสนักเรียน : 6009000024 ชื่อ : นายวัชรพล  มีปิด ชื่อเล่น : เพชร ศึกษาต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รหัสนักเรียน : 6009000032 ชื่อเล่น : นายชนาธิป  ดีเสียง ชื่อเล่น : ไททั่น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รหัสนักเรียน : 6009000040 ชื่อ : นายณัฐชนน จันทร์รุ่งโรจน์ ชื่อเล่น : โอม…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 2 (2559)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รหัสนักเรียน : 5909000019 ชื่อ : นายณัฐพล  อนุนิวัฒน์ ชื่อเล่น : นิว ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ​ศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000027 ชื่อ : นายธนพ  อัมพะวัต ชื่อเล่น : ข้าวปั้น ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5909000035 ชื่อ : นายเจตนิพัทธ์  เต่าทอง ชื่อเล่น : เบนซ์ ศึกษาต่อ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รหัสนักเรียน : 5909000043 ชื่อ : นายชญานนท์  ชินหอม ชื่อเล่น : นนท์…

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 1 (2558)

นักเรียนรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รายชื่อนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 รหัสนักเรียน : 5809000010 ชื่อ : นายจีรเมธ  กล่อมสิงห์ ชื่อเล่น : จีน ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รหัสนักเรียน : 5809000028 ชื่อ : นายชานน  มานะเสถียร ชื่อเล่น : นนท์ ศึกษาต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5809000036 ชื่อ : นายทะคะฮิโระ  ฮาบุ ชื่อเล่น : ฮาบุ ศึกษาต่อ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัสนักเรียน : 5809000010 ชื่อ : นายธิติวุฒิ  ไชยะโท…

อ่านเพิ่มเติม

หอพัก

ที่อยู่: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เบอร์ติดต่อ : ศูนย์ประสานงาน 24 ชม. โทร. 0-2151-2345 และฝ่ายหอพัก โทร 0-2151-0015-16

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรโครงการ

หลักสูตรโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (โครงการ วมว.มธ.-สกร.) ได้พัฒนาหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหลักสูตรของโครงการ วมว.มธ.-สกร. มีความโดดเด่นในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นสากล โดยการลงมือปฏิบัติจริงและใช้หลัก Project – Based Learning ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และนำไปสร้างประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เน้นบูรณาการความรู้ระหว่างสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง หลักการของหลักสูตร โครงการ วมว. มธ.- ส.ก.ร.   หลักการของหลักสูตร โครงการ วมว. มธ.- ส.ก.ร. เป็นไปตามหลักการของหลักสูตรกลางของโครงการ วมว. ซึ่งมีหลักการที่สำคัญดังนี้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในด้านทักษะความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ สติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม ครอบคลุมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมความเข้มข้นของรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์เทียบเคียงได้กับหลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์มาตรฐานสากล ระดัับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2555 เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของรายวิชา ตามความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริบทของท้องถิ่น เน้นการจัดสาระการเรียนรู้ให้หลากหลายและมีความยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนทั้งในและต่างประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์โครงการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 16 แห่ง ได้ร่วมมือกันในการสร้างฐานกำลังคนทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาและทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบหอพัก

ระเบียบหอพักนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
(อ้างอิงจากระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียนในโครงการ ฯ)

อ่านเพิ่มเติม