รุ่นที่ 7 (2564)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2564 รหัสนักเรียน : 6409000012 ชื่อ : นายภูวิชญ์ ชุ่มสนิท ชื่อเล่น : โตน ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000020 ชื่อ : นายณัฐภัทร แก้วทอง ชื่อเล่น : เท็น ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000038 ชื่อ : นางสาวธัญชนก ช่วงศรี ชื่อเล่น : รีน่า ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000046 ชื่อ : นางสาวยศวดี หุ้นเจริญ ชื่อเล่น : ครีม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6409000053 ชื่อ : นางสาวชุติกาญจน์…

อ่านเพิ่มเติม