ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ อสวน. (ค่าย 1) ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ อสวน. (ค่าย 1) ปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 8) เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นภาพรวมงานวิจัยและนวัตกรรม ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ต่อยอดทางความคิดสำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดให้นักเรียนไปศึกษา ณ หน่วยงานดังต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน รวมทั้งอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และดูแลนักเรียนตลอดการศึกษาดูงานในครั้งนี้  

อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดสอบนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 7) ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รายงานผลการดำเนินโครงงานวิทยาศาสตร์และแผนการดำเนินงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯและคณะกรรมการรับทราบ ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบ พร้อมกับให้คำแนะนำในการทำโครงงานแก่นักเรียนเป็นอย่างดี      

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “12th SCiUS Forum”

เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 6) ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม “12th SCiUS Forum” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้มีโอกาสประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งแบบ Oral presentation และ Poster presentation ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์กับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย และเพื่อนๆในโครงการ วมว. ทั้ง 19 คู่ศูนย์ และได้เข้าร่วมทัศนศึกษาในฐานกิจกรรม “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมอดินลุงนงค์ (ฐานนา)” ศึกษาการทำนาบนเขาและการแปรรูป ในกิจกรรมนี้นักเรียนของเราสามารถคว้าเหรียญรางวัลไปได้ถึง 16 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 4 รางวัล และเหรียญทองแดง 9 รางวัล ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีและชื่นชม “นักเรียนรุ่น 6 ทุกคน” ที่ตั้งใจและทุ่มเทในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตลอดปีที่ผ่านมา แม้จะเจออุปสรรคจากการระบาดของโรค COVID-19 แต่นักเรียนก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและพยายามทำผลงานออกมาจนสำเร็จไปได้ด้วยดี และโครงการฯ…

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุดบรรยายพิเศษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น. นักเรียนชั้น ม.4 (รุ่น8) เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุด โดยมี คุณขนิษฐา แก้วมะลัง และคุณฉัตรรัตน์ แสงคง เป็นวิทยากรบรรยาย และพานักเรียนเยี่ยมชม ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และวิทยากรทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้      

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรุ่น 5 ทั้ง 56 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และขออวยพรให้นักเรียนทุกคนใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จในเส้นทางการศึกษาต่อ และมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19)

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (TBO19) ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญเงิน 2. นายปภพ บุญยกิจสมบัติ (นักเรียนชั้น ม.6) : รางวัลเหรียญทองแดง   (ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.facebook.com/tbo19.ku)

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.)

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้ร่วมลงนามในบันทึกแสดงเจตนารมณ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ร่วมกัน พร้อมกันนี้คณะกรรมการอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย – โรงเรียน ในโครงการ วมว. ระยะที่ 3 นำโดยรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์) ประธานอนุกรรมการ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ได้นำทีมคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร…

อ่านเพิ่มเติม

การจัดประชุมกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โครงการ วมว.มธ.- สกร. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 226 อาคารบรรยายรวม 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีท่าน รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. เพื่อหารือข้อราชการ แผนการดำเนินงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัย/หอพักสำหรับนักเรียน วมว. และแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน วมว. เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป         

อ่านเพิ่มเติม

รุ่นที่ 8 (2565)

นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565   รหัสนักเรียน : 6509000011 ชื่อ : นางสาวภัคจิรา โอษฐ์แก้ว ชื่อเล่น : แก้ม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000029 ชื่อ : นางสาวณัชชา สมวัธน์ ชื่อเล่น : เอม ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000037 ชื่อ : นางสาวณัฎฐ์นรีย์ สำราญจิตร ชื่อเล่น : นัท ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000045 ชื่อ : นางสาวศรธกรฉัตร ปิยะคุณ ชื่อเล่น : กัญจน์ ศึกษาต่อ : รหัสนักเรียน : 6509000052 ชื่อ :…

อ่านเพิ่มเติม