กิจกรรมประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวแนะนำโรงเรียนและโครงการ การจัดการเรียนการสอน การเป็นนักเรียนประจำหอพัก รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้   

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2023 (PACCON 2023) เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้จัดทำ : นายพงศ์พัฒน์ มัธยธนา นางสาวตฏิตา แนบสนิท และนายภูวริศ ภัทรพิพัฒน์ โครงงานเรื่อง “Development of biopolymers from rice husks for applications” อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม