กิจกรรมประชุุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์สอบรอบสอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยมีผู้บริหารโครงการ วมว.มธ.-สกร. และผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต กล่าวแนะนำโรงเรียนและโครงการ การจัดการเรียนการสอน การเป็นนักเรียนประจำหอพัก รวมทั้งรูปแบบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในการนี้ โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวต้อนรับในครั้งนี้

  

บทความที่เกี่ยวข้อง