การมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566   ให้ผู้ปกครองและนักเรียน ไปมอบตัวและทำสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัวและทำสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้ 1. ใบมอบตัวนักเรียน ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3mdnu8D ) 2. หนังสือสัญญามอบตัว ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3kJ3bPX ) 3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( ดาวน์โหลดที่  https://bit.ly/3KMeLo6 ) 4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)…

อ่านเพิ่มเติม