การมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2566

 

ให้ผู้ปกครองและนักเรียน ไปมอบตัวและทำสัญญาพร้อมเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัวและทำสัญญา วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้

1. ใบมอบตัวนักเรียน ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3mdnu8D )
2. หนังสือสัญญามอบตัว ( ดาวน์โหลดที่  http://bit.ly/3kJ3bPX )
3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( ดาวน์โหลดที่  https://bit.ly/3KMeLo6 )
4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง พร้อมสำเนา) หรือ ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด

8. สำเนาทะเบียนบ้านของของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด

*หมายเหตุ
1. กรณีบิดาหรือมารดาของนักเรียนเสียชีวิต หรือมิอาจดูแลนักเรียนได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ทำสัญญานี้แทน (ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลอื่นนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ปกครองนักเรียน)

2. เอกสารสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ

‼️ หากไม่มามอบตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวและมอบตัวตามลำดับ ‼️

🟢 สำหรับนักเรียนรายชื่อสำรอง เมื่อมีนักเรียนสละสิทธิ์ ทางโครงการจะโทรเรียกให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวตามลำดับต่อไป

——————————————————————-
📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com 📧

 

บทความที่เกี่ยวข้อง