กิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์พานักเรียนเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้การต้อนรับทีมงาน SCiUS Academy

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการโครงการ วมว.มธ.-สกร. พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ รศ.ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ หัวหน้าโครงการ SCiUS Academy และทีมงาน พร้อมกับร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ และหารือแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของนักเรียน และได้นำเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการทดลอง ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหอพักของนักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ และนายปภพ บุญยกิจสมบัติ นักเรียน รุ่นที่ 6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การตอบปัญหาวิชาการ 1st CCAT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมสัปดาห์ โรคหลอดลมเรื้อรัง จุฬาฯ 2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่น 9) ณ ห้อง S102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และในเวลา 15.00-16.30 น. ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดกิจกรรม “การอบรมสถิติสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์การทดลองเบื้องต้น” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (รุ่น 8) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ สิมาจันทร์ มาเป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว และนายปรัตถกร กำลังดี นายอันนาส บินมะฮมุด เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ ห้อง 226 อาคารบรรยายรวม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต     

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นักเรียนชั้น ม.6 (รุ่น 7) เข้าร่วมแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ในโครงการสัมมนาวิชาการ (ปัญหาพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี และผู้บริหารคณะที่ให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้    

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการใช้โปรแกรม EndNote ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. โครงการ วมว.มธ.-สกร. จัดอบรมการใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักเรียนชั้น ม.5 (รุ่น 8 ) เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม EndNote ในการเก็บรวมรวมและจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง ทางโครงการฯ ขอขอบคุณ คุณฉัตรรัตน์ แสงคง บรรณารักษ์หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม