รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2566 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ในโรงเรียนทั้ง 19 แห่งของโครงการ จำนวน 30 ห้องเรียน รวม 900 คน   ในปีการศึกษา 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566   ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  การชำระค่าธรรมเนียมในการสอบให้นักเรียนพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย…

อ่านเพิ่มเติม