รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2566 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567 ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3) ในโรงเรียนทั้ง 19 แห่งของโครงการ
จำนวน 30 ห้องเรียน รวม 900 คน 
 

ในปีการศึกษา 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566   ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก

 1. นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบแรก คนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  การชำระค่าธรรมเนียมในการสอบให้นักเรียนพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  1.  ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร
  2.  ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
  3.  ชำระเงินผ่านทาง Internet Banking ทุกธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย
  (ทั้งนี้ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกแล้ว จึงเป็นผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในรอบที่สอง)
 2. ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ว่า ครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบรอบแรก
  โดยอัปโหลดเอกสารหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2566 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
   1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำ
1.5 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และสมารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงเรียนกำหนด
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียน
ในโครงการ วมว. และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

*ในปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับนักเรียนจำนวน 60 คน 2 ห้องเรียน*

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร คลิก !!! >>> ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว.มธ.-สกร. คลิก !!! >>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว.มธ.-สกร. 

 


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-5088110 (ในวันและเวลาราชการ)
Facebook : SCIUS TU
Email : scius.tu@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง