การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปมอบตัวและทำสัญญา ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้ 1. ใบมอบตัวนักเรียน ( https://bit.ly/3URJWU8 ) 2. หนังสือสัญญามอบตัว ( https://bit.ly/4bV7ZaU ) 3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( https://bit.ly/3IcsNwZ ) 4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ) หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1…

อ่านเพิ่มเติม