การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2567

การมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร.
ปีการศึกษา 2567

ให้ผู้ปกครองและนักเรียนไปมอบตัวและทำสัญญา ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง S102 ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 5 (บร. 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนำเอกสารมาดังนี้

1. ใบมอบตัวนักเรียน ( https://bit.ly/3URJWU8 )
2. หนังสือสัญญามอบตัว ( https://bit.ly/4bV7ZaU )
3. หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ฉบับจริง ( https://bit.ly/3IcsNwZ )
4. หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ) หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด
8. สำเนาทะเบียนบ้านของของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด

*หมายเหตุ

1. กรณีบิดาหรือมารดาของนักเรียนเสียชีวิต หรือมิอาจดูแลนักเรียนได้ ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ทำสัญญานี้แทน (ผู้ปกครอง หมายถึง บุคคลอื่นนอกเหนือจากบิดาหรือมารดา ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ปกครองนักเรียน)
2. เอกสารสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ
3. หากนักเรียนยังไม่ได้ใบ ปพ.1 แบบ 6 เทอม นักเรียนสามารถนำใบ ปพ.1 แบบ 5 เทอมมายื่นในวันมอบตัวก่อนได้

‼️ หากไม่มามอบตัวในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 16.30 น. จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกรายชื่อสำรองมารายงานตัวและมอบตัวตามลำดับ ‼️


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล scius.tu@gmail.com 

บทความที่เกี่ยวข้อง