การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ปีการศึกษา 2565

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำดับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. ระยะที่ 3)
ในโรงเรียนทั้ง 19 แห่งของโครงการ จำนวน 30 ห้องเรียน รวม 900 คน
 

ในปีการศึกษา 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งของโครงการ วมว. ระยะที่ 3 จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564   ทางเว็บไซต์ https://www.mwit.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ประจําปีการศึกษา 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
     1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
1.4 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
1.5 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
1.6 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
1.7 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียน
ในโครงการ วมว. และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

โดยในปีการศึกษา 2565 โครงการ วมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รับนักเรียนจำนวน 60 คน 2 ห้องเรียน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 093-5088110 (ในวันและเวลาราชการ)
เพจ facebook : https://www.facebook.com/scius.thammasat
Email : scius.tu@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร คลิก !!! >>> ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ (กระทรวงฯ) คลิก !!! >>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว.มธ.-สกร. คลิก !!! >>> แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว.มธ.-สกร. 

บทความที่เกี่ยวข้อง