นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. เข้าร่วมนำเสนอโครงงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021)

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิวพร เพ็งผล และนางสาวนิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์ นักเรียนโครงการ วมว.มธ.-สกร. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่น 5) เข้าร่วมนำเสนอโครงงานเรื่อง “Multifunctional Exercise Machine for the Elderly” (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน : ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ อาจารย์สายรัก สอาดไพร) ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021) แบบออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง