ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565

โครงการ วมว.มธ.-สกร. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 (ปีที่ 5) ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 9 พฤษภาคม 2565

โดยในปีนี้มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 4 คน ได้แก่

1. น.ส.พิชามญชุ์ ฉั่ววิเชียร ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) โดยมี ดร.รุจิรา ทิศารมย์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
2. นายณัฐพล สีหา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) โดยมี ดร.สัญชัย คูบูรณ์ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
3. นายภูริณัฐ พลอาสา ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
4. นายณรบดี โรจนานันท์ ฝึกทักษะวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี ดร.ปรัชญา บุญขวัญ และทีม เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง

บทความที่เกี่ยวข้อง