การรายงานตัวและมอบต้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวและมอบต้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว.มธ.-สกร.
ปีการศึกษา 2565

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในโครงการ วมว.มธ.-สกร. ให้มามอบตัวในวันที่ 25 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
( Google maps : https://goo.gl/maps/qa3CCzcYAsGDryKV7
พร้อมกับนำเอกสารมายื่นในวันมอบตัว ดังต่อไปนี้

  • ใบมอบตัว
  • หนังสือสัญญามอบตัว
  • หนังสือยืนยันสิทธิ์การเข้าเป็นนักเรียนในโครงการฯ ฉบับจริง
  • หลักฐานเอกสารสำเร็จการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7
  • รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดามารดาไม่ใช่ผู้ปกครอง) จำนวน 1 ชุด
และขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง และยื่นผลการตรวจในวันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ลิงก์  https://bit.ly/3v0GSYkหรือสแกน QR Code ด้านล่าง
———————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 093-508-8110 (ในวันและเวลาราชการ)

บทความที่เกี่ยวข้อง